Design research

Det eksisterende tilbudet

For å kartlegge og få oversikt over designet til det eksisterende tilbudet, ble det gjort observasjoner på Clear Channels hjemmeside for bysykkelmiljøet for de tre byene og bysykkel- appen.


Da man klikker seg inn på startsiden til Trondheim Bysykkel får man inntrykk av et lett og ryddig design. Informasjonen er ordnet i et hierarki med meny øverst etterfulgt av en header med fotografi som kjennetegner stedene og stedsnavn. Oppsettet er likt for de tre byene, noe som bidrar til å skape et helhetlig uttrykk.

Det er tatt i bruk forskjellige farger for de ulike valgmulighetene i menyen. Elementene Oslo, Drammen og Trondheim har ulike farger før man klikker seg innpå en av dem. Disse fargene stemmer ikke overens med fargekodene for sykkelkortene, da kortet for Oslo er blått, Drammen grønt og Trondheim rødt. Dette bidrar til å skape forvirring, og det er lett å se at fargevalget ikke er brukt hensiktsmessig. Logoene stemmer derimot overens med fargekoden til kortene, selv om blåfargen til Oslo- logoen er annerledes. Dessuten har Oslo Bysykkel en annen logo enn Trondheim og Drammen, som bidrar til å svekke helhetsinntrykket.


Clear Channels bysykkel-app for de tre sykkelmiljøene er utformet svært annerledes enn hjemmesiden. Det finnes ikke noen gjenkjennende elementer som automatisk kobler til hjemmesidens design. Det kan virke slik at appen er utviklet uavhengig av hjemmesiden.

Det finnes få navigasjonsmuligheter, der startsiden er selve kartet for oversikten over sykkelstativ. Dette fungerer likt ved de tre stedene. De innlagte funksjonene er find me, refresh, walking, on a bike og settings. Det er vanskelig å forstå funksjonen til walking og on a bike, mens de andre funksjonene er mer selvsagte. Under settings er det mulig å bytte område.

Hjemmesiden og appen fungerer ikke som en helhet, på grunn av ulike designvalg. Fargene og navigasjonssystemet som er å finne på hjemmesiden har ikke blitt overført til appen, samt muligheten for registrering, betaling eller driftsmeldinger. Man kan klart se at appen og hjemmesiden er utviklet i forskjellige retninger. Nå fungerer appen kun som en funksjon for å vise oversikt over ledige sykler og sykkelstativ.


Merkevarelandskap/konkurrentanalyse

For å få en oversikt over mange av de liknende tilbudene i området (Trondheim), ble det satt opp ulike kriterier som navigasjon, ruter, oppdaterende informasjon, bestilling, betaling og sparevennlig. Dette ble gjort for å lettere kunne skille bysykkel-appen fra andre liknende tilbud, og for å se forbedringspotensialet.

Clear Channels bysykkel-app ble plassert mellom oppdaterende informasjon og sparevennlighet. Med oppdatert informasjon menes det at informasjonen om ledige sykkelstativ/sykler alltid er oppdatert og tilgjengelig. Med sparevennlig menes det at tilbudet er rimeligere enn for eksempel Taxi- og buss-tjenester. Tilbudet ligger ikke så langt unna navigasjon heller, men funksjonen faller litt bort på grunn av manglende egenskaper ved planlegging og vising av ruter. Dette er apper som Maze-map, 700 city maps og Trondheim Office-map flinkere på.

Forbedringspotensiale:

  • betaling og bestilling (med mulighet for registrering og betaling med app)
  • Navigasjonsmuligheter (som rutebeskrivelser, planlegging/gjennomføring av ruter)
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.