Idemyldring

Konseptfasen

Etter analysering av det eksisterende tilbudet, tok vi med oss all informasjon/erfaringer inn i konseptfasen.

For å finne ut hvilke funksjoner appen burde inneholde, hadde gruppen en felles idémylding. Her skrev alle først ned sine ideer og behov, etterfulgt av en runde med å bygge på andres ideer. Etterpå ble det gitt poeng til de ideene man foretrakk. Disse ble da listet opp og kategorisert. Alle fant ut at det var de grunnleggende behovene som burde dekkes/forbedres:

  • Fokus på navigasjon
  • mulighet for registrering via app
  • Mulighet for betaling via app
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.