Kjerneverdier

Basert på funnene i analysefasen kom jeg fram til mine hovedverdier for produktet. Disse verdiene skal bidra til å dekke behov, og blir utgangspunktet for all videre arbeid i konseptfasen og løsningsfasen.


Kjerneverdiene:

  • Brukervennlig
  • Inspirerende
  • Tillitsfull

Brukervennlig- Appen skal være enkel å bruke for alle, slik at det skal være enkelt å navigere fra de ulike kategoriene.

Inspirerende- Med en spennende utforming på typografi, navigering, ikoner, flater, former, fargevalg, komposisjon, illustrasjoner bidrar dette til motivasjon og glede ved bruk av appen.

Tillitsfull- Appen skal være trygg å bruke skal dermed skape tillit til brukerne. Mangfoldet skal få plass, dermed et større språkvalg. utlysning av viktige driftsmeldinger som vær, glatte veier, trafikk, informasjon om medlemskap bidrar også til å skape tillit.

Like what you read? Give 288644 a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.