Mål med produktet

I løpet av analysefasen er det lagt mye vekt på hva som kan forbedres i forhold til bysykkel-tilbudet. Siden det er en app som skal utvikles på grunnlag av det eksisterende tilbudet, kan det være lurt å ha noen mål å gå etter. Disse målene er basert på hva som kan forbedres ved dagens tilbud.

  • Appen skal inspirere folk til å sykle mer.
  • Appen skal være utformet slik at man raskt finner den informasjonen man søker.
  • Estetisk sett skal appen være utformet på en måte som inspirerer til å ta i bruk tilbudet.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.