SWOT-analyse

For å oppsummere alle våre funn valgte vi å sette opp en SWOT-analyse basert på alle analysene og svar fra intervjuene. Dette fikk oss blant annet til å se det positive ved dagens løsninger og potensielle forbedringer. Det hjalp også å sette all informasjonen vi samlet i perspektiv. Nå har flere idéer over hva som kan forbedres i forhold til vår egen app.


One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.