Personas

Basert på research danner jeg personas. Jeg begynner å få en idé om konseptet og knytter personas både til konsept og det jeg har funnet ut i researchfasen. Bruker lang tid på å finne et godt oppsett… Jeg havnet til slutt på en foreløpig mal, den blir sikkert endret i løpet av prosessen videre.

Under arbeid..
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.