Začínáte s HCD? Naučíte se, jak na to.

2FRESH
2FRESH
May 3 · 2 min read

Věříme, že sdílením našich zkušeností s aplikováním HCD — designového procesu zaměřeného na člověka a souvisejících dovedností — pomůžeme lidem, kteří sami HCD objevili a chtějí ho použít. Právě čtete první článek z minisérie ve které vám blíž představíme naše workshopy.

Design zaměřený na člověka

HCD, nebo také Human-Centered Design (česky Design zaměřený na člověka) je pojmenování procesu, který vymysleli v americké firmě IDEO. Původní záměr za HCD v roce 2009 byl pomocí sady nástrojů (angl. toolkit) usnadnit vznik sociálních inovací. V roce 2011 se základní postup dočkal českého překladu. Díky Kabinetu informačních studií a knihovnictví MU Brno a Flow o.s. máte možnost si přečíst v češtině originální příručku o HCD.

Naučíte se, jak HCD použít na vašem projektu

Pokud stojíte před novým projektem, nápadem na podnikání nebo inovací a rádi byste HCD použili, nejspíš také přemýšlíte, jak HCD aplikovat.

Na našem celodenním workshopu nazvaném “Začněte změnu s HCD” si projdete ucelený proces — od získání pochopení vašich zákazníků nebo uživatelů až po otestování nového nápadu.

Ráno začneme samotným nápadem. Ten prozkoumáme a zjistíme, s čím lidem pomáháme. Abychom nenavrhovali naslepo, dojdeme si informace nasbírat. Najdeme si nové pohledy na věc a pochopíme, pro koho navrhujeme.

Na společném obědě jako obvykle vyměníme svoje zkušenosti s použitím HCD.

Odpoledne na základě pochopení lidí upřesníme zadání, vymyslíme nápady a pomocí zpětné vazby je zlepšíme. Naučíte se je zhmotnit pomocí storyboardu. Úplně na závěr nápady otestujeme.

V podvečer určitě zbyde ještě chvilka pobavit se s lektory a získat zpětnou vazbu na vaši konkrétní situaci nebo probrat, co jste ten den zažili a o čem přemýšlíte.

Co o nás řekli naši účastníci?

„Na workshopu jsme si prošli všemi fázemi HCD a dost toho pochopili. Skvělé bylo, že jsme byli z různých oborů a s různými potřebami, proč si HCD osvojit. Přesto pro nás všechny byl princip HCD funkční a přínosný. Osobně HCD využívám nejen v komunikaci (například při tvorbě webových řešení), ale postupně princip zavádíme i do tvorby nových produktů.“

Štěpán Skripnik, vedoucí marketingové komunikace z Kooperativy

Máte chuť se přijít naučit základy HCD? Zaregistrujte se, nadcházející jarní termín je 16. května.


Pokud máte s návrhem webů nebo aplikací zkušenosti může pro vás být “Začněte změnu s HCD” opakování toho, co už znáte. Proto jsme připravili celodenní workshop pro pokročilejší — User Experience Design — navrhujeme digitální produkty.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> www.2fresh.cz/ux <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

2FRESH

Written by

2FRESH

Jsme digitální agentura 2FRESH. Ctíme principy Human-Centered Designu a naším cílem je učit lidi naslouchat lidem.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade