Ze světa socialu

2FRESH
2FRESH
Sep 30 · 3 min read

Facebook Dating, budouvání CRM díky Messengeru, novinky v IGTV — to jsou novinky posledních týdnů, které by žádnému digitálnímu marketérovi neměly uniknout.

Facebook už zase testuje! Tentokrát se bude jednat o novinku v rámci facebookových příběhů, do kterých bude moci přispívat více autorů zároveň. K vyzkoušení byla tato funkce na nedávné akci Tomorrowland 2019, kdy do jednoho příběhu přispělo 20 umělců s celkem 73 miliony fanoušků. V praxi to znamená, že určitý obsah budou mít možnost vidět kromě followerů určitého influencera i tisíce dalších, kteří dotyčného zatím nesledují, jak tomu bylo třeba v případě skupiny The Chainsmokers. 92 % lidí, kteří viděli výše zmíněné příběhy z akce Tommorowland, je v té době vůbec nesledovalo.

A u Facebooku rovnou zůstaneme, roste v něm totiž velká konkurence oblíbeného Tinderu a appek jemu podobných. Seznamte se s Facebook Dating! Autoři nové funkce slibují, že randění i nadále zůstane soukromou záležitostí, otázkou ale je, jak moc jsou jakékoli údaje soukromé, jsou-li v rukou Facebooku.

Budování CRM v rozhraní Facebook Business už zdaleka není hudbou budoucnosti. Zmíněný nástroj už má dokonce reálné obrysy — skrze rozšíření “lead generation” brzy bude možné třídit (potenciální) leady na základě získaných informací a následně s nimi pracovat ku prospěchu vás a hlavně vaší značky.

Změny, změny, změny — Facebook propojuje svou funkci Watch s IGTV a zároveň stanovuje nová kritéria pro nahrávání. Ta se týkají minimální a maximální délky videa i jeho rozměrů.

Napadlo vás někdy, jestli je rozdíl mezi tím, když na Instagram umístíte hashtag přímo do postu, a když se nachází v prvním komentáři? Nedávno publikovaná studie realizovaná na více než 650 tisících postů přišla se zajímavými poznatky — chcete-li dosáhnout většího reache, pravděpodobně bude lepší umístit všechny “#s” rovnou do postu.

Vždy, když se zdá, že se některá ze sociálních sítí snaží “poorganičtit”, v zápětí se stane něco, co marketéry opět ubezpečí v tom, že pozice reklamy v tomto prostoru zůstává neohrožena. Instagram zkouší, jak by vypadal svět, ve kterém by byly až dvě Instastories reklamy za sebou.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade