35Peri canlı yayıncı çok hoş ve harika yayıncılığı ile sizlerle DLive video eğlence sitesi’de bir çok takipçisi ile zula oyun, ve sohbeti çok güzel bir aile olmuştur şimdiden katkıda bulananlara teşekkür eder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store