Can Beysanoğlu

Faşizmin hayaleti (2): Baş düşman liberalizm

Not: 3H Blog’da ifade edilen görüşler, yazarların şahsi görüşleridir.

Faşist yükselişin, liberalizme karşı kesif bir düşmanlık gütmesi şaşırtıcı değil. Faşizmin nazarında liberalizm, daima köksüzlüğün, değersizliğin, yozlaşmanın, “materyalistliğin” ideolojisi oldu. Korunması gereken ve çoğunlukla kırsal kesimde bulunan saf homojen toplum yapısına karşı, şehir kozmopolitizminin endişe verici çoğulluğunu temsil etti. Millî dayanışma idealinin yerine yırtıcı bireyciliği öne çıkardı. Kökenini gelenekten alan değerler sistemini alt üst ederek, bencil ve maddiyatçı bireylerden oluşan bir toplum yarattı. Dahası, gerçekliğin bilgisini tek zihinde toplanamaz ilân ederek, göreceliliğin önünü açtı, kainatın ve toplumların düzeni hakkında nesnel bilgi edinme yollarını kapattı. …

3H Hareketi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store