Giriş

Popüler bilim siteleri ve dergilerinin kurucuları, yazarları; bilim insanları ve meraklıları bilim okuryazarlığını ve Türkiye’deki durumunu tartışıyor.

Image for post
Image for post
SpaceX


Image for post
Image for post

Biz yüz yüze sohbetin sağladığı zengin iletişim imkânlarını dijital ortama aktaran bağımsız bir medya platformuyuz.

İçimizi sıkan, bizi bıktıran, tek yönlü, kutuplu medya kalıplarından sıyrılarak, biraz da nefes almak için sohbet ediyoruz.

Sohbetlerimizi ve hikâyelerimizi ruhlarına en uygun şekilde iletebilmek için uğraşıyor, yeni yollar deniyoruz.

Bu blogda, www.dortyuzbes.com yayınlarını açan, bunlara dokunan, karşı çıkan, yeni boyutlar getiren; içeriklerimizin oluşturduğu evrene yeni sorular yönelten yazılar göreceksiniz.


Image for post
Image for post

“Bu blog nasıl çalışıyor?”

  • www.dortyuzbes.com adresinde yayınladığımız sohbetlerin yeni yayınlarla birlikte genişleyen bir evren kurduğunu düşünün.

405

Sohbet temelinde yayın yapan bağımsız medya projesi • www.dortyuzbes.com • twitter: @dortyuzbes

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store