Natuurlijke aanleg van de mens

De te lezen tekst, geschreven door Kant, is een selectie uit zijn boek over antropologie. Kant heeft lange tijd colleges gegeven over antropologie. Nadat hij gestopt is met het geven van deze colleges heeft hij dit boek opgesteld uit zijn vele aantekeningen die hij had verzameld tijdens het doceren. In het onderstaande citaat geeft Kant aan wat volgens hem de mens onderscheid van alle andere levende wezens die zich op onze aarde begeven aan.

“Among the living inhabitants of the earth the human being is markedly distinguished from all other living beings by his technical predisposition for manipulating things (mechanically joined with consciousness), by his pragmatic predisposition (to use other human beings skillfully for his purposes), and by the moral predisposition in his being(to treat himself and others according to the principle of freedom under laws). And any one of these three levels can by itself already distinguish the human being characteristically as opposed to the other inhabitants of the earth.”

Volgens Kant zijn er dus drie eigenschappen te onderscheidden die maken dat een mens een mens is. In deze drie eigenschappen zijn ook eigenschappen die exclusief toebehoren aan de mens, en komen niet voor bij andere levende wezens op de aarde. Deze drie eigenschappen zijn de aanleg om dingen in onze omgeving zo te manipuleren zodat wij ze kunnen gebruiken voor ons eigen voordeel, de aanleg voor het pragmatisch beredeneren en handelen, en de aanleg voor ons menselijke moraal.

Hoewel ik deze drie eigenschappen inderdaad kan herkennen in de mens, en minder in andere levende wezens op onze wereld ben ik het toch niet volledig eens met de stelling. Van moraal onder dieren heb ik geen kennis, maar de twee andere eigenschappen kunnen in mindere mate ook wel zeker bij dieren voorkomen. Zo zijn er veel apen die stenen en andere voorwerpen gebruiken als gereedschappen.

Toch vindt ik de stelling van Kant een mooie poging om de menselijke natuur te beschrijven. Het beschrijven van de menselijke natuur is een hele complexe opgave, maar Kant weet op een relatief eenvoudige wijze een goede poging te produceren. Maar dat is dan misschien ook wel iets dat in de menselijke natuur zit, het willen versimpelen van complexe vraagstukken om daar vervolgens van alles en nog wat over te willen zeggen.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.