Як отримати доступ до ВКонтакті, якщо провайдер його заблокував?
Команда Поддержки ВКонтакте
33943

Це все , що може президент зробити на сьогоднішній день для України :(

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.