آخخخخخی سیستم پرسش و پاسخ ابتدایی جویا کامل شد. الان شما میتونی یه سوال بپرسی از این بچک و جوابتو بگیری ^_____^

رسما یه سیستم نوشتم که مث انسان میتونه جواب سوال بده

یووووهوووو خوشحالم

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Mohammad Noori’s story.