آقا اسم تافل میاد من :-فاکین فریکین اوت میشم

خیلییییی سخته

مخصوصا این که دانشگاهای خیلی خوب تافل نزدیک به کامل میخوان