خوشگلی در اصل، هیچ ربطی به قیافه نداره. درباره ی رنگِ مو یا سایز یا شکل نیست.
به نوعِ راه رفتن و صحبت کردن و فکر کردنِ آدم بستگی داره. اینه که راست بایستی، مستقیم توی چشمِ مردم نگاه کنی، لبخندی کشنده به طرفشون پرتاب کنی و بگی: گورت رو گم کن، من فوق العادم!
کفشهای آبنباتی | #ژوان_هریس

Like what you read? Give Mohammad Noori a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.