عاغا من غلط کردم مقاله نوشتم :))

من … میخواستم یه چیز دیگه در همین باب بگم ولی همون بازم میگم من غلط کردم مقاله نوشتم :))

برا قسمت Related work ش باید بشینی کارای چرتو پرت یک مشت آدمو به یه زبون به شدت رسمی بخونی بعد همه رو خلاصه کنی یه جوری به هم ربط بدی در قالب یکی دو صفحه بنویسی. اصن نابود میکنه آدمو

بعد تازه باید چک کنی که مقاله ها تو مجله معتبر چاپ شده باشن وگرنه داوره میفهمه که تازه کاری. اصن آقا یه وضعیه اصن.

کاش قبول میکرد استاد این یه تیکه رو خودش بنویسه. الکی داره اسمشون تو مقاله میاد خب بابا باید یه کاری بکنن دیگه

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.