فقط مرغ‌های دريايی‌اند كه از توفان نمی‌هراسند، حتی وقتی در ميان درياها جهت خود را گم می‌كنند و جايی برای نشستن پيدا نمی كنند، آن ‌قدر بال می‌زنند كه توفان فرو نشيند و زمينی برای‌ نشستن بيابند يا در همان اوج جان می‌دهند، آن كه در ميان امواج می‌افتد مرغ دريايي نيست… مرغ دريايی در اوج می‌ميرد… آخرين توان خود را صرف اوج گرفتن می‌كند تا سقوط را نبيند…!
ضد خاطرات / #آندره_مالرو

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.