وضعم خیلی خرابه هر شب دارم خواب هدیه رو میبینم :| از این دختر من متنفرم ولی هر شب دارم تو خواب سعی میکنم بوسش کنم :|

کامل رفته رو مخم بدست آوردن هدف سابق. نباید این شکلی میشد. قرار بود من شرایطو کنترل کنم نه شرایط منو -____-

Like what you read? Give Mohammad Noori a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.