وه چه زیبا بود اگر پاییز بودم

وحشی و پرشور و رنگامیز بودم

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Mohammad Noori’s story.