This story is unavailable.

Ai cứu con khỏi vũng lầy cảm xúc. Làm ơn. Argh điên mất. Điên vãi. Điên vãiiiiiii.

Đm đabgs ra ko nên nghĩ quá đã đỡ hơn rồi không. Huhu. Nghĩ mình là ai cơ chứ. Cứ nghĩ anh trên cơ ai cơ chứ. Phản chết luôn. … fsgdhdgdh

Than đc 9 anh thì nghe thảo mai vl. Cơ mà làm ơnn.. tệ sao mà nó tệm cảm giác 10 điểm mà chữa trong 5 p cuối. Đmmnnnnn sygdvdgddb.

Vì phương ngu xi lòng ko suy nghĩ :”)

Like what you read? Give p.dac a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.