Rằng

Mình nhớ trong vở “Into the wood” mụ witch có lời thoại như thế này.

“You’re not good, you’re not bad, you’re just nice. I’m not good, I’m not bad, I’m just right..”

Phải chăng chúng ta luôn tỏ ra mình thật nice chỉ để mang lại cảm giác tốt đẹp cho bản thân rồi để chốc chốc lôi ra gặm nhấm sự hoan hỉ hão huyền.

Hahah

https://www.youtube.com/watch?v=MP8fw_LhOOg

Highly recommended bản này. Anna Kendrick làm phim chán thấy mồ.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.