draft

thỉnh thoảng cứ thấy ai viết dài dài là bạn lại thèm viết. Mặc dù bạn viết rất dở và bạn hay quay văn. nhắc đến bộ môn ngữ văn lại là một điều huyền bí. khó có thể quyết định bạn yêu hay ghét nó, chỉ số yêu thích phụ thuộc vào sự dễ tính của giáo viên , người truyền cảm hứng và độ hay ho của ngữ liệu trong sách giáo khoa. mặc dù mình đang cố gắng hết sức hạn chế nhắc đến việc học nhưng mở mồm ra lại nhắc đến nó. thôi. bỏ đi, mình sẽ nhắc đến các bạn nhé, cụ thể hơn là thú vui âm nhạc của các bạn nam. mình cảm thấy chẳng đủ cái tư cách mẹ gì để phê phán một thói quen niềm yêu thích hâm mộ của ai. cơ mà làm ơn làm ơn làm ownnnn. các cậu đừng lôi sự phì phèo của bao thuốc lá sự phê pha của cây cần cỏ ra làm cái cục giấy gói lá to đùng đi quấn thành chiếc loa hét vào tai mọi người. yeah anh so high a thiệc hype, anh đây mới tập tành đấy. anh đây thích trích mấy lời của mấy bài hát ngàn chấm nào đó cho nó thật oách và triết lý đó. anh đây là con người hoài cổ anh đây.. à mà thôi. (chắc là do 17 năm sống chung với khói thuốc làm mình hơi nhạy cảm)

cảm giác các bạn đây đang dậy thì ngược.

diệp dạo này cũng thoát hố lầy đạt feed rồi mà sao bạn đầu méo vẫn kém cỏi khó điều khiển cảm xúc vậy :?

sentiment.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.