Ngày tháng dông dài hết gãy kính đến hỏng điện thoại. :c

Show your support

Clapping shows how much you appreciated p.dac’s story.