Yönettiğiniz JIRA ne kadar güvenli?

ACEDEMAND
ACEDEMAND
Jan 31, 2016 · 3 min read

Atlassian ürün ailesinin JIRA ürünü Türkiye’de ve dünyada binlerce firmanın proje yönetimi konusunda ilk tercihlerinden birisi. Büyük ölçekli bir çok firma kurduğu ve projelerini yönettiği JIRA üzerinde gerçekleştirdiği konfigürasyonlar sonucunda farkında olmadan şirkete ait gizli bilgilerin üçüncü şahıslara ulaşmasına neden olabilecek açıklar oluşabilmektedir. Ayrıca şirketler bilgi güvenliği kapsamında denetimlere maruz kalmakta, bu denetimler ya da bakımlar sırasında güvenlikle ilgili genel bir raporlama bulunmadığı zaman sistem yöneticileri ya da denetçi rolündeki kişiler bir güvenlik raporu hazırlamaya çalışmaktadır.

ACEDEMAND olarak geliştirdiğimiz SecureMan JIRA Security Checkup Plugin’i tüm JIRA sisteminizi tarayarak tek bir güvenlik raporu hazırlamaktadır. Ayrıca rapor içerisinde JIRA üzerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için otomatik olarak hızlı aksiyon adımlarına yönlendirmektedir.

Image for post
Image for post
SecureMan JIRA Security Checkup Plugin

SecureMan JIRA yönetim aşamasında ortaya çıkabilecek güvenlik sorunlarını içeren hazırladığı raporu kullanıcı dostu arayüzü ile hızlı bir şekilde sistem yöneticilerinin kullanımına sunmaktadır.

Raporlar

SecureMan eklentisinin sunduğu raporlar şu şekilde listelenebilir;

1- JIRA sisteminiz herkese açık ve kullanıcılar dışarıdan yeni kullanıcı kaydı oluşturarak sisteme giriş yapabiliyor mu?

Image for post
Image for post

2- JIRA projelerindeki bilgileri kiminle paylaşıyorsunuz?

Image for post
Image for post

3- En çok kullanılan kullanıcı isimleri ve test kullanıcıları JIRA sisteminizde mevcut mu?

4- En çok yanlış şifre giren kullanıcılarınız kimler?

Image for post
Image for post

5- Projeleriniz sisteme giriş yapmamış anonim kullanıcılar tarafından değiştirilebilir mi?

Image for post
Image for post

6- Proje yöneticileri ve sistem yöneticileri kimler?

Image for post
Image for post

Bu soruların cevaplarını tek bir ekrandan alabileceğiniz SecureMan eklentisi, değiştirmeyi düşündüğünüz ayarlarınızı da yönlendirme bağlantılarıyla anında değiştirmenize yardımcı oluyor.

Şu ana kadar yüz elliden fazla farklı şirket tarafından JIRA güvenlik raporlarının hazırlanması için güvenle kullanılan SecureMan JIRA Security Checkup Plugin’i Atlassian Marketplace üzerinden buraya tıklayarak ücretsiz bir şekilde kendi JIRA sunucunuza kurabilirsiniz.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store