Aimbulance WELCOME KIT

Драйвить впевненість за допомогою креативності.

AIMBULANCE
Aug 7 · 3 min read

Рекламні агенції в Україні зіштовхуються з проблемою: середньостатистичний робітник із покоління Z залишається у компанії не довше 6 місяців.

А це близько 100 робочих днів. Покоління Z просто любить постійно змінювати роботу. Проблемою є їхня невпевненість.

Ідея

Драйвити впевненість за допомогою креативності.

Ми винайшли новий досвід для працівників, в якому вони створюють більшу цінність для компанії та них самих всього за 100 днів. Малюнки та закарлючки драйвять креативну впевненість, тому працівники відчувають роботу на емоційному рівні — вона видається цікавою та прикольною. Головними складовими стали Carebook, Ideabook і Workbook.

Carebook зібрав 100 підказок для робочих буднів: де лежить печиво, що таке toggl, як назначати зустрічі.

Ideabook включає 100 мікрозадач, які допомагають розвивати креативне мислення.

Workbook був створений для щоденних заміток, скетчів, ідей, просто натхнення.

Також, новачки отримують карту місцевості з нашими улюбленими місцями для обіду, кави, роботи та розваг. Карту можна доповнювати новими або своїми улюбленими місцями наклеюючи наліпки.

Все це презентується у сумках, що різняться для всіх відділів. У стратегів там лежать інсайти, у креаторів — ідеї.

На пляшечках новенькі зможуть додати своє ім’я та малюнки.

Також новенький працівник отримає значок, який він зможе підчепити куди забажає.

Welcome Kit — це все, що може знадобитися новому працівнику, щоб відчути свою належність до агенства, та з головою пірнути у його життя. Ми помітили, що новенькі показали високі результати протягом випробувального терміну. Ми надихнули їх захотіти залишитися у агенції.

AIMBULANCE

Written by

Ukrainian Strategic Marketing Agency

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade