Image for post
Image for post

The problem of every hotline is the need to shorten service time in order to serve as many customers as possible per unit of time. Text-based customer service is becoming increasingly popular. The problem is often the efficient handling of queries sent through different channels. Many times the BOK departments redirect customers to voice channels in order to handle requests more efficiently. However, it should be considered that sending text messages is convenient for the customer. …


Image for post
Image for post

Problemem każdej infolinii jest potrzeba skrócenia czasu obsługi w celu obsłużenia jak największej liczby klientów w jednostce czasu. Tekstowa obsługa klientów staje się coraz bardziej popularna. Problemem staje się często sprawna obsługa zapytań wysyłanych różnymi kanałami. Wielokrotnie działy BOK przekierowują klientów do kanałów głosowych, żeby sprawniej obsłużyć zgłoszenie. Należy jednak pamiętać, że wysyłanie wiadomości tekstowych jest wygodne dla klienta. Oznacza mniej zmarnowanego czasu w oczekiwaniu na konsultanta, możliwość przysłowiowego już multitaskingu i swobodę dostępu do kanałów w dowolnym miejscu i czasie.

W dzisiejszym artykule zastanowimy się, dlaczego warto stawiać na sprawną komunikację tekstową i dlaczego odpowiedź na maila w czasie rzeczywistym popłaca. …


Image for post
Image for post

Chatbots have been used for years in the field of customer service. Implemented with greater or lesser success, they try to relieve consultants on the first line of contact with customers. Many times, poorly developed on a strategic level, they deter customers who are reluctant to return to the machine. The experiences of such implementations make the recipients think of machine interaction with the user as a curiosity, more than a fully practical and comprehensive solution. Limited, single-track functionality or education and fun — these are the main applications of automatic communication solutions.

Today, we look at 3 interesting applications of artificial intelligence and compare them to the capabilities of the AI Busters engine.


Image for post
Image for post

Chatboty od lat wykorzystywane są w sferze obsługi klienta. Wdrażane z większym lub mniejszym powodzeniem, próbują odciążać konsultantów na pierwszej linii kontaktu z klientami. Wielokrotnie, źle opracowane na poziomie strategicznym, odstraszają klientów, którzy niechętnie wracają do rozmowy z maszyną. Doświadczenia takich wdrożeń skłaniają odbiorców do myślenia o maszynowej interakcji z użytkownikiem jako o ciekawostce, bardziej niż rozwiązaniu w pełni praktycznym i kompleksowym. Ograniczona, jednotorowa funkcjonalność lub edukacja i zabawa — to główne zastosowania komunikacyjnych rozwiązań automatycznych.

Dziś przyglądamy się 3 ciekawym zastosowaniom sztucznej inteligencji i porównujemy użyte zastosowania do możliwości silnika AI Busters.

Przekierowanie leadów w nieruchomościach Roof.ai

W marketingu zdobycie leada to ważna rzecz. A przekazanie go do odpowiedniego przedstawiciela przy dużej skali jest pracochłonne i wymaga krótkich czasów reakcji. …


Image for post
Image for post

There are two types of people — those who were happy to return to their offices and those who would like to continue working remotely. For some — normality has returned, for others — “normality” will not return for long. A good manager plans in advance and should be aware that a long time is still needed to return to business management before the pandemic.

Especially when looking at the philosophy of doing business — optimization so fashionable beforehand revealed its shortcomings during the pandemic to many companies. The prophecies of many economists, who claimed that excessive optimization of resources is extremely risky in case of unforeseen events, came true. The key to preparing for a potential lockdown is to develop the company’s resistance to external events. …


Image for post
Image for post

Są dwa rodzaje ludzi — Ci, którzy ucieszyli się z powrotów do biur i Ci, którzy najchętniej dalej pracowaliby zdalnie. Dla jednych — wróciła normalność, dla drugich — “normalność” jeszcze długo nie wróci. Dobry menedżer planuje z wyprzedzeniem i powinien sobie zdawać sprawę, że potrzeba jeszcze długiego czasu do powrotu do zarządzania przed pandemią.

Szczególnie patrząc na filozofię prowadzenia biznesu — tak modna wcześniej optymalizacja objawiła w czasie pandemii przed wieloma firmami swoje wady. Spełniły się proroctwa wielu ekonomistów, którzy twierdzili, że nadmierna optymalizacja zasobów jest niezwykle ryzykowna w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. Kluczem do przygotowania się na potencjalny lockdown jest wypracowanie firmowej odporności na zdarzenia zewnętrzne. …


Image for post
Image for post

Chatbots — like the “mobile year” in marketing — have their mythical place in customer service structures. Chatbot is a computer program, whose task is to conduct a conversation between the user and the computer. The simplest chatbots use a block diagram and are based on ready-made scenarios of interaction with the user.

Chatbot problems in the organization

Creating an effective chatbot is, above all, a very labour-intensive activity. It requires the creation of manual scenarios and programing them. In case of a mass communication, creating effective solutions requires the analysis of chatbot’s areas of operation, and in case of a change in the company’s offer — there is a need to make manual changes and update the tool. This is a time-consuming and costly process. It is also a problem to choose the right chatbot business logic, i.e. to establish a scenario of its behavior — when it responds autonomously, when use predefined line, when to retrieve data from an external database, and when to redirect the client to a consultant. Making these decisions is important because it affects customer satisfaction with this particular tool. …


Image for post
Image for post

Chatboty — podobnie, jak “rok mobile” w marketingu — mają swoje mityczne miejsce w strukturach obsługi klienta. Chatbot to program komputerowy, którego zadaniem jest prowadzenie konwersacji pomiędzy użytkownikiem i komputerem. Najprostsze chatboty wykorzystują schemat blokowy i bazują na gotowych scenariuszach interakcji z użytkownikiem.

Problemy chatbotów w organizacji

Stworzenie efektywnego chatbota to przede wszystkim bardzo pracochłonne zajęcie. Wymaga stworzenia ręcznych scenariuszy i ich oprogramowania. W przypadku masowej skali komunikacji stworzenie efektywnych rozwiązań wymaga analizy obszarów działania chatbota, a w przypadku zmiany oferty — istnieje konieczność wprowadzania ręcznych zmian i aktualizacji narzędzia. To czasochłonny i kosztowny proces. Problemem jest także wybranie właściwej logiki biznesowej chatbota, czyli ustalenia scenariusza jego zachowania — kiedy ma odpowiadać autonomicznie, kiedy liniowo, kiedy czerpać dane z bazy zewnętrznej, a kiedy przekierować klienta do rozmowy z konsultantem. Podjęcie tych decyzji jest ważne, ponieważ wpływa na satysfakcję klienta z zastosowania tego konkretnego narzędzia. …


The coronavirus pandemic has made most of the consumer behaviour analyses focus on comparing people’s behaviour before and after the pandemic. The reports include behavioral analyses, values, priorities and changes in behaviour and decisions of buyers of goods and services in a changing reality.

Image for post
Image for post

This is no different in the case of the PwC report based on the Global Consumer Insights Survey 2020, which indicates that the pandemic has accelerated the pace of lifestyle and consumption changes. …


Image for post
Image for post

Pandemia koronawirusa sprawiła, że większość analiz zachowań konsumenckich skupia się na porównywaniu zachowań ludzi przed i po pandemii. Raporty obejmują analizy behawioralne, wartości, priorytety i zmiany zachowań oraz decyzji nabywców towarów i usług w zmieniającej się rzeczywistości.

Nie inaczej jest w przypadku raportu PwC opartego o ankietę Global Consumer Insights Survey 2020, który wskazuje, że pandemia przyspieszyła tempo zmian stylu życia i sposobu konsumpcji. Kluczem dostosowania się do nowej rzeczywistości każdej organizacji jest analiza i strategiczne zmiany, które pozwolą pozostać w koherencji z nowymi preferencjami konsumentów.

Specjaliści PwC na podstawie zebranych danych wyróżnili 4 główne wnioski:

AI Busters

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store