قربونت بشم آیدا جووونم 😍منکه از خدامه بیشتر باهات درارتباط باشم😄 فقط هیچکدومشونو ندارم ، کدومو ن…
N3d4
11

😄 بوج موج

اسكايپ يه برنامه هست يوزرنيم درست ميكني و هركسي رو بخواي اد ميكني و تصويري يا غير تصويري ميتوني مكالمه كني كه تصويري مقدار ديتاي زيادي از اينترنت ميگيره

واتساپ مثل وايبر با شماره تلفن كار ميكنه و فقط مكالمه بدون تصوير داره

حقيقتش نميدونم كدوم فيلتر هست كدوم نيست، بهتره از بچه ها بپرسي هر كدوم بهتره نصب كني

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.