چن وقته به حدی بی حوصله شدم که حرف زدنم تو خونه خلاصه شده به گفتن بله یا نه.
N3d4
21

ندايي بنظرم اول شروع كن راجب اون موضوع بلند بلند با خودت حرف زدن، يه چندبار كه تكرار كني اون وجهه ش ميريزه، بعدش به اين فكر كن كه بالاتر از سياهي رنگي نيس، مطمئن باش تو راجب هرچي هر اشتباهي هم با خانواده حرف بزني اونا نظرشون عوض نميشه و به اين فكر كن كه چه رهايي پيدا ميكني بعد اينكه حرفاتو زدي، به اين فك كن كه شايد همين حرف زدنا كليد رهايي باشه واسه آزادتر فكر كردن واسه چندتا نكته پيدا كردن

من خودم البته سخته ميدونم اما وقتي خيلي پر ميشم به مامانم ميگم بيا اسكايپ يكم غر بزنم. تا نتركيدم و بعد كه باهاش حرف ميزنم يه چيزايي ميگه كه با اينكه خودمم ميدونم اما نياز دارم به نفر ديگه هم بگه يا اينكه حتي ميگه آره ميفهمم خودش يه حس خوبيه 😘 اميدوارم زودي خوب شي

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.