København er for stor til at være en boble — Danmark er for lille til at være delt.
Bo Schwartz Madsen
31

Du (og Christian) overser det reelle problem her. Det er ikke København vs. alle andre. Jo, der er kultursærheder i det københavnske, som jeg kun kan ryste på hovedet af her fra Aalborg, men det kan sikkert også sige med omvendt fortegn. Næ jeg tror det reelle problem befinder sig i by vs. landsby samfundet. De større provinsbyer bliver også større og deler iøvrigt karakteristika med København. Men landsbyerne og små byerne. Der er her forskellene ligger.

Like what you read? Give Jens Frede Rasmussen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.