Një çast

Kafeja e hidhur është vërtetë.

E ëmbël ishte atë ditë

Edhe pse me pak sheqer.

Copëzat e kristalta të sheqerit

Dora jote i hidhte mbi kafe.

Fundoseshin pa shpresën që do ti shpëtonte dikush

Ashtu sic fundoseshim ne në sytë e njëri tjetërit.

Sa shumë qiltërsi kishin sytë e tu.

Fundosesha pa frikë.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.