Rri e vështroj

Se si njeriu poshtëron njerinë.

Ndonjëherë edhe çuditem,

Vërejë gra të lodhura nga shtypja jo vetëm klasore.

Në skenat e inskenuara për barazi gjinore

Turma gënjehet,

Beson në barazi nën dritat e kamerave që servojnë përfaqësim.

E ajo poshtërohet përditë,

Nga burri që beson se di më shumë.

Nga fakti se nuk ka punë

Sepse dikush e la pa të.

Shoh luftën e turmës dhe vdekjen e turpit

Ku i dobëti shtypet e barazi nuk ka.

E megjithatë ajo qëndron e fortë,

Është bota ajo që duhet të trembet.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.