Dijitalde zaman geçirmek ile dijitalde zaman öldümek aynı şey değil.
Türkiye’nin Dijital Ahvali
Gökhan Yücel
53

Japonya, Güney Kore gibi teknoloji üreten ülkelerde aktif sosyal medya kullanıcısı sayısının nüfusla oranı diğer ülkelerle karşılaştırıldığında en yükseklerde seyrederken, sosyal medya/internet üzerinde vakit geçirmede ise en aşağılarda olmaları; interneti doğru, verimli kullanıyorlar olarak okunabilir.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.