Τα πιο σημαντικά Functions στην Excel

Είμαι σίγουρος ότι σας έτυχε να αντιμετώπισετε ένα excel με χιλιάδες rows και να σπαταλάτε ώρες για να βγείτε απο μέσα. Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να σας βοηθήσει με την σωστή χρήση των functions να βγάλετε άμεσα και σωστά αποτελέσματα. H excel θεωρείτε το πιο διαμάντι της office και αυτό που την κάνει να λάμπει είναι οι συναρτήσεις ή αλλιώς functions.

CountIf

Με την συνάρτηση countif μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην έρευνα σας, προκειμένου να καταμετρήσετε εύκολα και γρήγορα τα δεδομένα που συγκεντρώσατε.
Εδώ λοιπόν , θα δουμέ βήμα — βήμα πως θα το πετύχετε αυτό
Σύνταξη
COUNTIF(range;criteria)
H countif μετράει το πλήθος των cells(κελιών), σε μία περιοχή που ικανοποιεί την καθορισμένη condition(συνθήκη).
Range (Εύρος) είναι η περιοχή της οποίας τα κελιά θέλετε να απαριθμήσετε.
Citeria (Κριτήρια) είναι τα κριτήρια με τη μορφή αριθμού, έκφρασης, παραπομπής κελιού ή κειμένου που καθορίζουν ποια κελιά θα απαριθμηθούν. Για παράδειγμα, τα κριτήρια μπορεί να είναι 32, “32”, “>32”, “μήλα” , B4 ή “a”, “b”

Ποιο κάτω θα δείτε ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα χρήσης της CountIf, η περιοχή Β3:D9 αποτελούνται τα στοιχεία.

Για να μετρήσουμε όλες τις πωλήσεις πάνω από 100 δολάρια, τότε θα καταχωρήσουμε =COUNTIF(D3:D9,“>100”)

Για να μετρήσουμε ολες τις πωλήσεις που έγιναν από τον Jim, τότε =COUNTIF(B3:B9,“jim”)

Για να μετρήσουμε ολες τις πωλήσεις που έγιναν στην California, τότε =COUNTIF(C3:C9,“CA”)

Παράδειγμα για CountIf
Like what you read? Give Andreas Ioannou a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.