Verschenen in de NRC op zaterdag 1 Juli.

Op zoek naar een gewillige kandidaat die met mij bij een sterrenkok wil eten, struin ik mijn contactenlijst af. „Nee, maar ik heb wel echt zin in roti”, zegt de een. „Klinkt voor mij te duur”, appt een ander. Of deze: „No thanks, Michelin- sterren zijn toch vooral voor rijke tata’s?”.

Met een goede vriend beland ik in een discussie over smaak. Uiteindelijk tamelijk zinloos, over smaak valt natuurlijk niet te twisten. Over zijn koppigheid ook niet. Wil je kort- zichtigheid de baas blijven, moet je je open stellen. Alleen zo kun…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store