กองพันปฏิบัติการพิเศษ (Commando RTAF)

ทหารอากาศก็มีหน่วยรบพิเศษเหมือนกันนะ
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.