คาถาธรรมจากครูบาอาจารย์

ผู้ที่จะประสบผลสำเร็จนั้น 
ต้องมีจุดมุ่งหมายแน่ชัด 
ที่ฝังไว้ลึกสุดในหัวใจ แม่นมั่น 
อย่างแทบไม่ต้องระลึกถึง 
แล้วลงมือทำด้วยความอุตสาหะ บากบั่น 
หากปราศจาก 
“จุดหมาย” และ “ลงมือทำ” จริงๆแล้ว 
ไม่มีความสำเร็จใดๆ ในโลก

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.