Apple Watch, czyli mojego romansu ze smartwatchami ciąg dalszy
Daniel Marcinkowski
101

Używasz Go z jakąś ochroną ? Jeśli nie to jak wygląda po jakimś czasie używania ?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.