Arrabal AID wita Cię

Arrabal-AID chcielibyśmy zaprosić Państwa do naszego zespołu i życzyć powodzenia w tym nowym etapie zawodowym. Mamy nadzieję, że będzie to tak wydajne, jak to możliwe.Celem niniejszego podręcznika jest ułatwienie Państwu włączenia się w organizację, dostarczanie wskazówek do konsultacji i rozwiązywania wątpliwości i początkowych problemów, takich jak “kim jesteśmy” i “co robimy”. Ponadto otrzymasz stosowne informacje, które pomogą Ci w pierwszym dniu z nami.Witamy, a my mamy nadzieję wzrastać z Tobą na tym nowym etapie, który rozpoczął się.

Dokumenty i platformy:

Strona internetowa: www.asociacionarrabal.org

Karta AID Arrabal: https://issuu.com/jdlo/docs/estatutos_2017

Raport Roczny oraz dokumenty dotyczące odsetek i aktualne informacje: http://asociacionarrabal.org/category/memoria

Plan strategiczny : http://asociacionarrabal.org/qz-res/uploads/Plan-Estrate%CC%81gico-2015-16-ArrabalAID.pdf

MISJA

ARRABAL-AID jest organizacją społeczną i non-profit. Nasza misja polega na pracy na rzecz pełnego zatrudnienia i integracji społecznej ludzi, szczególnie najbardziej narażonych, wspierając ich poprzez działania mające wpływ na środowisko społeczne. Musimy dbać o wszystkich ludzi oraz o jakość oferowaną przez nas usługach, co sprawia, że ​​osoba obsługiwana opuszcza naszą firme , która jest usatysfakcjonowany z naszych usług

WIZJA

Wizja i cel naszej firmy sa otwarte na uczenie się przez całe życie i uznawane za odniesienie w dziedzinie włączenia społecznego i pracowników.

WARTOŚCI

· Etyczne i przejrzyste działanie.

· Aktywny udział ludzi.

· Zapewnienie jakośći pracy w służbie ludziom.

· Zrównoważony rozwój: trwały wpływ na ludzi, terytorium i środowisko.

· Godność ludzka: wiera w ludzi niezależnie od ich stanu.

· Sprawiedliwość społeczna: Nierówność, ubóstwo, dyskryminacja są anomaliami społecznymi.

· Krytyczna refleksja: uczymy się, idź naprzód, poprawiamy.

· Spójność: nasze działania są dowodem naszych wartości.

· Szacunek: nie ma jednego modelu obywatelstwa lub rodziny. Szanujemy różnorodność.

. Nasza organizacja opiera się na uczciwych i zaangażowanych ludziach.

2003

Wiosną 1992 roku dwóch studentów z Szkoły Prac Społecznych w Maladze, José Carlos Montera i Jesus Corrales, zaczęło opracowywać pomysł “Arrabal-AID” podczas swojego stażu naukowego w ośrodku leczenia uzależnień od narkotyków. Idea ta opiera się na refleksji, że wszelkie działania podjęte w walce z wykluczeniem społecznym byłyby niedokończone, gdyby nie przewidywane zatrudnienie (właczenie do pracy, integracja, szkolenie …) jako główny nacisk interwencji społecznej, gdy Twoim celem jest włączenie ludzi do pełnego obywatelstwa w zakresie praw i obowiązków.

Oprócz promotorów tej idei, uczestniczyła również duża grupa osób, takich jak Maite Marquez, pracownik socjalny José Luis Aguilera, Mariló Pérez (psycholog) i Isabel Pérez (student pracy społecznej). Stowarzyszenie “Arrabal-AID” powstało 6 lipca 1992 r., Chociaż rejestracja i legalizacja nie nastąpiły do października tego samego roku.W wyniku przeprowadzonych współpracy sieciowej ze Stowarzyszeniem “La Calle” do końca tego roku uruchomiliśmy Centrum “Arrabal” na “García Briz”. Pomimo tego, dopiero w lutym 1994 r. Oficjalnie zainaugurowano Centrum “Arrabal”.

Arrabal AID en Calle Andalucía Miesiące później Arrabal połączyło się z siecią Araña, ogólnokrajową siecią organizacji społecznych pracujących na rzecz wspólnego celu promowania włączenia społecznego i zawodowego bezrobotnych.To włączenie oznacza naszą drogę począwszy od otwarcia naszej działalności wśród osób bezrobotnych młodzieży i poprzez dywersyfikację usług: szkolenie techników, interwencje społeczno-edukacyjne z dziećmi zagrożonymi, usługi informacyjne i dokumentację dotyczącą zatrudnienia…

Sevilla street office until 2013 (Málaga)

Powstała także sieć instytucji współpracujących.Wspieraliśmy takie instytucje, jak: Wojewódzka Dyrekcja Pracy i Spraw Społecznych oraz Dyrekcja Generalna ds. Młodzieży i Wolontariatu, Stowarzyszenie Pracowników / Społecznej Malaga, INEM, Malaga Rada Miasta w obszarze Młodzież i opieka społeczna Jednocześnie skonsolidowano współpracę i działania z rządem lokalnym i regionalnym. Ta konsolidacja znajduje odzwierciedlenie w tempie naszych działań szkoleniowych dla techników, bezrobotnych z programami, takimi jak poradnictwo zawodowe, samozatrudnienie, zarządzanie stowarzyszeniami, włączenie osób uzależnionych od narkotyków.

Chiclana de la Frontera (Cádiz)

Od sierpnia 2013 r. Stowarzyszenie “Arrabal-AID” prowadzi swoje prace w Centrum Plaza Montano, które jest sponsorowane przez miasto Malaga poprzez “Inicjatywę Urbanistyczną Arrabales i Carreterias”, która znajduje się na ulicy “Dos Aceras”.

Dos aceras office from 2013(Málaga)

Od sierpnia 2013 r. Stowarzyszenie “Arrabal-AID” prowadzi swoje prace w Centrum Plaza Montano, które jest sponsorowane przez miasto Malaga poprzez “Inicjatywę Urbanistyczną Arrabales i Carreterias”, która znajduje się na ulicy “Dos Aceras”.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem napisanym przez ednego z założycieli, Jesus Corrales, który można znaleźć na naszej stronie internetowej. W tym artykule analizuje się, jak praca socjalna została dostosowana do profesjonalizacji trzeciego sektora i ewolucji polityk społecznych w ostatnich latach i przypomina nam o podstawowych zasadach poradnictwa zawodowego. Te same zasady, na jakie ubiega się stowarzyszenie “Arrabal-AID”.

NASZA STRUKTURA

Operacja AID Arrabal jako podmiot społeczny i demokratyczny jest opracowywany zgodnie z prawem organicznym 1/2002 regulującym prawo stowarzyszenia i artykuły jednostki.W statutach gromadzone są organy zarządzające, zgromadzenie partnerów i zarząd.

Organem zarządzającym jest zgromadzenie członków i partnerów. Członkowie Zgromadzenia i partnerzy spotykają się co najmniej raz w roku na zwykłej spotkaniu, a co najmniej raz jeszcze z ważniejszych spotkaniach.

Jednakże statut spółki obejmuje możliwość i procedurę zgromadzenia się spotykać w wyjątkowych przypadkach, gdy wymaga tego szczególna sytuacja. Zespół składa się z 40 członków i partnerów.Z kolei dyrekcja składa się z sześciu członków, którzy zarządzają tą jednostką w ciągu roku.AID Arrabal składa się z multidyscyplinarnego zespołu złożonego z osób z różnych obszarów szkoleniowych. Wspólnie z partnerami, pracownikami, jesteśmy szczęśliwi, aby dzielić się naszym codziennym doświadczeniem z wolontariuszami, stażystami, pracownikami służby społecznej, wolontariuszami europejskimi itp.

CO ROBIMY?

Arrabal AID Asociacion oferuje ciągle szereg usług mających na celu kompleksowe pokrycie wszystkich potrzeb szkoleniowych, zatrudnienia i programów rewitalizacji społecznej. Krótko mówiąc, działania te można krótko podsumować jako:

Informacje: o zatrudnieniu i zasobach społecznych dostępnych w Maladze, rynku pracy, ofert pracy, informacji o emancypacji młodzieży (zakwaterownie), szkoleniach, stypendiach, zasobach, samozatrudnieniu, wolontariacie i działaniach społecznych poprzez tablice informacyjne, prasę itd.

Lokalny Punkt Zatrudnienia. Andaluzyjska Służba Zatrudnienia dysponuje miejscowym Punktem Zatrudnienia dostępnym dla ludności w odniesieniu do procedur dotyczących SAE (Employment Andalusian Services). Obejmują one przedłużenie zapotrzebowania na siły robocze, konsultacje z danymi osobowymi i miejscami pracy. Wszystko to za pomocą komputera zainstalowanego z identyfikatorem linii papilarnych.

Orientacja pracy: to oferowane sesji i warsztatow. Wszystko to, co potrzebne do skutecznego poszukiwania pracy, podejmowane poprzez takie działania: planowanie celów zawodowych i kariery, zasoby i wiedza na temat rynku, zatrudnienia i umiejętności wyszukiwania społecznego, motywacji, aspektow rozwoju narzędzi, itd. Ponadto zapewniamy wskazówki i wsparcie w całym procesie poszukiwania pracy i utrzymania aktywności zawodowej dla tych, którzy potrzebują więcej uwagi.

Doradztwo w zakresie samozatrudnienia: jednym z celów, na które Arrabal-AID pracuje, jest promowanie tej opcji jako alternatywy dla umów. Sprzyja wdrażaniu projektów biznesowych i motywuje przedsiębiorców, którzy prezentują nam pomysł na biznes. Wsparcie przy opracowywaniu planów biznesowych i udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące dotacji, planów wykonalności, form prawnych, procedur finansowych, podatkowych i innych, pobudzenia przedsiębiorczości społecznej i tworzenia innowacyjnych metod pracy z grupami podatnymi na zagrożenia.

Obszar samo-orientacji: gdzie każdy ma bezplatny dostęp do komputera z połączeniem internetowym z wszystkimi kwestiami związanymi z poszukiwaniem pracy lub zasobami socjalnymi, portale, z dostępem do zatrudnienia, opracowywanie narzędzi wyszukiwania, konsultacje dokumentacyjne itp.

Usługi związane z relacjami z firmami: Promuje zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i oferowanie naszych usług poprzez przeprowadzanie selekcji pracowników. Od 2013 r. “AID Arrabal” posiada agencję pośrednictwa pracy, która ułatwia proces selekcji dla ludzi biznesu.

Promocja stowarzyszeń: szczególne znaczenie ma udział społeczeństwa w zaangażowaniu się w projekty i kolektywne związki z stowarzyszeniami. Zobowiązuje się do łączenia wysiłków i zasobów dostarczających narzędzi informacyjnych i zarządzania

Zasoby informacyjne Mobilność międzynarodowa: wszystkie bazy informacji o stypendiach i kursach językowych, oferty pracy i staże, programy wolontariackie i europejskie.

Szkolenie z zakresu zatrudnienia: program ten dąży do zwiększenia zatrudnienia osób poszukujących pracy poprzez szkolenia, poprawiając i dostosowując ich możliwości. Jest on zaakceptowany przez rząd Andaluzji w celu zapewnienia kształcenia zawodowego w zakresie zatrudnienia

Szkolenie w zakresie nowych technologii komunikacyjnych (sala wykładowa ITC). W celu promowania dostępu obywateli do wykorzystania nowych technologii komunikacyjnych.

Profesjonalne szkolenia zawodowe: ¨Arrabal¨ stal sie ekaspertem w tej dziedzinie ze wzgledu na jego wiedze od 1999.

Szkolenie asocjacyjne, z szerokim zakresem szkoleń skierowanych do sfery społecznej, a zwłaszcza członków stowarzyszeń. Wśród przedmiotów nauczanych jest zarządzanie partnerstwem i planowanie strategiczne, projektowanie i ewaluacja, nowe technologie stosowane w stowarzyszeniach itp.

Mediacja międzykulturowa: działania mające na celu przyciągnięcie imigrantów do zasobów zapobiegawczych.

Działania na rzecz rozwoju społecznego, poprzez Departament Dynamizmu Społecznego: są uruchamiane z wolontariackimi działaniami, takimi jak warsztaty i znajomość języka hiszpańskiego dla imigrantów i inne, które mają związek ze społeczną poprawą naszego środowiska.

AIDEI, firmy wprowadzające: Ma to być skutecznym sposobem promowania integracji społecznej i zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem. To wszystko poprzez procesy, które pomagają im w dostępie do zasobów, zatrudnienia, szkoleń, nowych technologii i promowania osobistej autonomii. AIDEI, spółka, której 100% udziałów należy do “Arrabal AID” zobowiązana jest do otwarcia nowych linii pracy, w których generowane są szanse dla użytkowników naszych programów. www.aidei.es

Innowacje społeczne: Z “Arrabal AID” zaangażowane są eksperymenty i tworzenie nowych modeli pracy w celu ułatwienia, udoskonalenia i rozwiązania problemów społecznych.

NIEKTÓRE Z NASZYCH PROGRAMÓW: Arrabal AID rozwija średnio 50 programów rocznie, w kwestiach zatrudnienia, szkolenia i dynamiki społecznej. Wśród których są:

REINCORPORA de ¨la Caixa¨: Ułatwia integrację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem.Więcej informacji o programie: https://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/reincorpora/reincorpora_es.html

Andalucía Orienta + Acompañamiento a la Inserción: andaluzyjski program zatrudnienia służący poprawie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, skupiających się na programach nauczania, firmach kontaktowych, umiejętnościach społecznych lub rozmowach kwalifikacyjnych. Więcej informacji o programie:
 http://www.andaluciaorienta.net

Banco de Tiempo: odzwierciedla zainteresowanie opinii publicznej dzieleniem się ich wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. Jest to niepowtarzalny projekt, wykorzystujący czas jako wymianę waluty, równość praktyczną — jedna godzina dla wszystkich jest taka sama — a wszystkie działania są wyceniane w ten sam sposób. Jest to forma wzajemnego wolontariatu, która jest ceniona w taki sam sposób jak dawanie i przyjmowanie. Oznacza to, że osoby, które normalnie uważane są za pasywnych odbiorców opieki, stają się aktywnymi i cennymi członkami społeczności. Dołącz do projektu Banco del Tiempo: www.facebook.com/bdt.bailenmiraflores

Caixa Proinfancia: Przy wsparciu programu “la Caixa” i jego programu CaixaProinfancia ma to doprowadzić do złamania cyklu przenoszenia ubóstwa od rodziców do dzieci poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości możliwości edukacyjnych. CaixaProinfancia: Poprzez program przeprowadziliśmy kompleksową interwencję zapewniającą dzieciom ich rodzinom, pomoc szkolną, doradztwo, edukację nieformalną i otwarte centra, obozy lub dzielnice miejskie — oprócz pomocy żywnościowej i higieny dzieci, wyposażenie szkół , okularów i aparatów słuchowych. Postępuj zgodnie z wszystkimi działaniami CaixaProinfancia: www.facebook.com/arrabalaid.caixaproinfancia/

Servicio de Acompañamiento Laboral (SAL): skierowana do więźniów i osadzonych ludzi w celu promowania ich dostępu do rynku pracy i integracji społecznej. http://oatpfe.es/seccion=1179&idioma=es_ES

DO KOGO SA SKIEROWANE NASZE DZIALANIA?

• Ogółu społeczeństwa,

• Młodych,

• Długotrwale bezrobotnych,

• Kobiety z ubogim dostępem do zatrudnienia,

• Bezdomnych,

• Imigrantow z trudnościami w znalezieniu pracy,

• Młodzieży zagrożonej wykluczeniem,

• Osobow pozbawionych wolności,

• Rodzin o minimalnym dochodzie i dziecimi poniżej 16 roku życia.

ZBIOROWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA (CSR)

Jednostka jest zobowiązana do rozwijania CSR we wszystkich swoich celach, także wewnętrznie. Ponadto możemy liczyć na inne środki, w tym zarządzanie energią, promowanie recyklingu, równość lub skuteczne zarządzanie czasem pracy, które zostały opracowane w naszej firmie w ramach naszego planu strategicznego zawartego w konkretnym dokumencie.

WYPOSAZENIE ARRABAL-AID

W Maladze, położonej w Calle Dos Aceras nº23–25, 29012, (Málaga) 952 300 500 arrabal@arrabalempleo.org

W Kadyksie, zlokalizowanym przy Avenida la Vid, edificio Espinel n ° 1, 11130, Chiclana de la Frontera, 956 100 015 chiclana@arrabalempleo.org

Nasze obiekty są otwarte dla wszystkich obywateli na działania powiązane z naszą misją, o ile są dostępne. Powinny one być stosowane przez naszą stronę internetową. Jeśli pracujący człowiek, który dokona rezerwacji, musi to zrobić za pośrednictwem witryny sieci Web i serwera Widok klas kalendarza w folderze Centralnym. Kiedy zapewnione są pomieszczenia, zawsze będzie jedna osoba odpowiedzialna za pracę, wyprowadzanie lub szukanie osoby odpowiedzialnej za otwieranie / zamykanie i korzystanie z urządzeń.

Prowadzimy również działalność w innych lokalizacjach oferowanych przez rząd, organizacje społeczne, firmy itp.

Każdy z członków Arrabal-AID musi właściwie i z szacunkiem korzystac z urządzeń i wyposażenia fizycznego organizacji, aby uniknąć szkody. Ponadto jesteśmy zaangażowani w ochronę środowiska, oszczędzając energię i inne.

Twitter: Arrabal-AID

Facebook: www.facebook.com/arrabalaid/

Youtube: https://www.youtube.com/user/Arrabalaid

Youth: www.yoben.es
 
 International: www.poreuropa-malaga.es

Insertion company: www.aidei.es
 
 Jobs: http://arrabalempleo.agenciascolocacion.com/

Mamy nadzieję, że niniejsza instrukcja pozwoli odpowiedzieć na Twoje pierwsze pytania i posluzy jako dobra motywacja w tej nowej karierze zawodowej.