Arrabal AID wita Cię

Arrabal-AID
Nov 16, 2017 · 10 min read

Arrabal-AID chcielibyśmy zaprosić Państwa do naszego zespołu i życzyć powodzenia w tym nowym etapie zawodowym. Mamy nadzieję, że będzie to tak wydajne, jak to możliwe.Celem niniejszego podręcznika jest ułatwienie Państwu włączenia się w organizację, dostarczanie wskazówek do konsultacji i rozwiązywania wątpliwości i początkowych problemów, takich jak “kim jesteśmy” i “co robimy”. Ponadto otrzymasz stosowne informacje, które pomogą Ci w pierwszym dniu z nami.Witamy, a my mamy nadzieję wzrastać z Tobą na tym nowym etapie, który rozpoczął się.

Image for post
Image for post

Dokumenty i platformy:

Strona internetowa: www.asociacionarrabal.org

Karta AID Arrabal: https://issuu.com/jdlo/docs/estatutos_2017

Raport Roczny oraz dokumenty dotyczące odsetek i aktualne informacje: http://asociacionarrabal.org/category/memoria

Plan strategiczny : http://asociacionarrabal.org/qz-res/uploads/Plan-Estrate%CC%81gico-2015-16-ArrabalAID.pdf

Image for post
Image for post

MISJA

ARRABAL-AID jest organizacją społeczną i non-profit. Nasza misja polega na pracy na rzecz pełnego zatrudnienia i integracji społecznej ludzi, szczególnie najbardziej narażonych, wspierając ich poprzez działania mające wpływ na środowisko społeczne. Musimy dbać o wszystkich ludzi oraz o jakość oferowaną przez nas usługach, co sprawia, że ​​osoba obsługiwana opuszcza naszą firme , która jest usatysfakcjonowany z naszych usług

WIZJA

Wizja i cel naszej firmy sa otwarte na uczenie się przez całe życie i uznawane za odniesienie w dziedzinie włączenia społecznego i pracowników.

WARTOŚCI

· Etyczne i przejrzyste działanie.

· Aktywny udział ludzi.

· Zapewnienie jakośći pracy w służbie ludziom.

· Zrównoważony rozwój: trwały wpływ na ludzi, terytorium i środowisko.

· Godność ludzka: wiera w ludzi niezależnie od ich stanu.

· Sprawiedliwość społeczna: Nierówność, ubóstwo, dyskryminacja są anomaliami społecznymi.

· Krytyczna refleksja: uczymy się, idź naprzód, poprawiamy.

· Spójność: nasze działania są dowodem naszych wartości.

· Szacunek: nie ma jednego modelu obywatelstwa lub rodziny. Szanujemy różnorodność.

. Nasza organizacja opiera się na uczciwych i zaangażowanych ludziach.

Image for post
Image for post
2003

Wiosną 1992 roku dwóch studentów z Szkoły Prac Społecznych w Maladze, José Carlos Montera i Jesus Corrales, zaczęło opracowywać pomysł “Arrabal-AID” podczas swojego stażu naukowego w ośrodku leczenia uzależnień od narkotyków. Idea ta opiera się na refleksji, że wszelkie działania podjęte w walce z wykluczeniem społecznym byłyby niedokończone, gdyby nie przewidywane zatrudnienie (właczenie do pracy, integracja, szkolenie …) jako główny nacisk interwencji społecznej, gdy Twoim celem jest włączenie ludzi do pełnego obywatelstwa w zakresie praw i obowiązków.

Oprócz promotorów tej idei, uczestniczyła również duża grupa osób, takich jak Maite Marquez, pracownik socjalny José Luis Aguilera, Mariló Pérez (psycholog) i Isabel Pérez (student pracy społecznej). Stowarzyszenie “Arrabal-AID” powstało 6 lipca 1992 r., Chociaż rejestracja i legalizacja nie nastąpiły do października tego samego roku.W wyniku przeprowadzonych współpracy sieciowej ze Stowarzyszeniem “La Calle” do końca tego roku uruchomiliśmy Centrum “Arrabal” na “García Briz”. Pomimo tego, dopiero w lutym 1994 r. Oficjalnie zainaugurowano Centrum “Arrabal”.

Arrabal AID en Calle Andalucía Miesiące później Arrabal połączyło się z siecią Araña, ogólnokrajową siecią organizacji społecznych pracujących na rzecz wspólnego celu promowania włączenia społecznego i zawodowego bezrobotnych.To włączenie oznacza naszą drogę począwszy od otwarcia naszej działalności wśród osób bezrobotnych młodzieży i poprzez dywersyfikację usług: szkolenie techników, interwencje społeczno-edukacyjne z dziećmi zagrożonymi, usługi informacyjne i dokumentację dotyczącą zatrudnienia…

Powstała także sieć instytucji współpracujących.Wspieraliśmy takie instytucje, jak: Wojewódzka Dyrekcja Pracy i Spraw Społecznych oraz Dyrekcja Generalna ds. Młodzieży i Wolontariatu, Stowarzyszenie Pracowników / Społecznej Malaga, INEM, Malaga Rada Miasta w obszarze Młodzież i opieka społeczna Jednocześnie skonsolidowano współpracę i działania z rządem lokalnym i regionalnym. Ta konsolidacja znajduje odzwierciedlenie w tempie naszych działań szkoleniowych dla techników, bezrobotnych z programami, takimi jak poradnictwo zawodowe, samozatrudnienie, zarządzanie stowarzyszeniami, włączenie osób uzależnionych od narkotyków.

Od sierpnia 2013 r. Stowarzyszenie “Arrabal-AID” prowadzi swoje prace w Centrum Plaza Montano, które jest sponsorowane przez miasto Malaga poprzez “Inicjatywę Urbanistyczną Arrabales i Carreterias”, która znajduje się na ulicy “Dos Aceras”.

Od sierpnia 2013 r. Stowarzyszenie “Arrabal-AID” prowadzi swoje prace w Centrum Plaza Montano, które jest sponsorowane przez miasto Malaga poprzez “Inicjatywę Urbanistyczną Arrabales i Carreterias”, która znajduje się na ulicy “Dos Aceras”.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem napisanym przez ednego z założycieli, Jesus Corrales, który można znaleźć na naszej stronie internetowej. W tym artykule analizuje się, jak praca socjalna została dostosowana do profesjonalizacji trzeciego sektora i ewolucji polityk społecznych w ostatnich latach i przypomina nam o podstawowych zasadach poradnictwa zawodowego. Te same zasady, na jakie ubiega się stowarzyszenie “Arrabal-AID”.

Image for post
Image for post

NASZA STRUKTURA

Operacja AID Arrabal jako podmiot społeczny i demokratyczny jest opracowywany zgodnie z prawem organicznym 1/2002 regulującym prawo stowarzyszenia i artykuły jednostki.W statutach gromadzone są organy zarządzające, zgromadzenie partnerów i zarząd.

Organem zarządzającym jest zgromadzenie członków i partnerów. Członkowie Zgromadzenia i partnerzy spotykają się co najmniej raz w roku na zwykłej spotkaniu, a co najmniej raz jeszcze z ważniejszych spotkaniach.

Jednakże statut spółki obejmuje możliwość i procedurę zgromadzenia się spotykać w wyjątkowych przypadkach, gdy wymaga tego szczególna sytuacja. Zespół składa się z 40 członków i partnerów.Z kolei dyrekcja składa się z sześciu członków, którzy zarządzają tą jednostką w ciągu roku.AID Arrabal składa się z multidyscyplinarnego zespołu złożonego z osób z różnych obszarów szkoleniowych. Wspólnie z partnerami, pracownikami, jesteśmy szczęśliwi, aby dzielić się naszym codziennym doświadczeniem z wolontariuszami, stażystami, pracownikami służby społecznej, wolontariuszami europejskimi itp.

Image for post
Image for post

CO ROBIMY?

Arrabal AID Asociacion oferuje ciągle szereg usług mających na celu kompleksowe pokrycie wszystkich potrzeb szkoleniowych, zatrudnienia i programów rewitalizacji społecznej. Krótko mówiąc, działania te można krótko podsumować jako:

Informacje: o zatrudnieniu i zasobach społecznych dostępnych w Maladze, rynku pracy, ofert pracy, informacji o emancypacji młodzieży (zakwaterownie), szkoleniach, stypendiach, zasobach, samozatrudnieniu, wolontariacie i działaniach społecznych poprzez tablice informacyjne, prasę itd.

Lokalny Punkt Zatrudnienia. Andaluzyjska Służba Zatrudnienia dysponuje miejscowym Punktem Zatrudnienia dostępnym dla ludności w odniesieniu do procedur dotyczących SAE (Employment Andalusian Services). Obejmują one przedłużenie zapotrzebowania na siły robocze, konsultacje z danymi osobowymi i miejscami pracy. Wszystko to za pomocą komputera zainstalowanego z identyfikatorem linii papilarnych.

Orientacja pracy: to oferowane sesji i warsztatow. Wszystko to, co potrzebne do skutecznego poszukiwania pracy, podejmowane poprzez takie działania: planowanie celów zawodowych i kariery, zasoby i wiedza na temat rynku, zatrudnienia i umiejętności wyszukiwania społecznego, motywacji, aspektow rozwoju narzędzi, itd. Ponadto zapewniamy wskazówki i wsparcie w całym procesie poszukiwania pracy i utrzymania aktywności zawodowej dla tych, którzy potrzebują więcej uwagi.

Doradztwo w zakresie samozatrudnienia: jednym z celów, na które Arrabal-AID pracuje, jest promowanie tej opcji jako alternatywy dla umów. Sprzyja wdrażaniu projektów biznesowych i motywuje przedsiębiorców, którzy prezentują nam pomysł na biznes. Wsparcie przy opracowywaniu planów biznesowych i udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące dotacji, planów wykonalności, form prawnych, procedur finansowych, podatkowych i innych, pobudzenia przedsiębiorczości społecznej i tworzenia innowacyjnych metod pracy z grupami podatnymi na zagrożenia.

Obszar samo-orientacji: gdzie każdy ma bezplatny dostęp do komputera z połączeniem internetowym z wszystkimi kwestiami związanymi z poszukiwaniem pracy lub zasobami socjalnymi, portale, z dostępem do zatrudnienia, opracowywanie narzędzi wyszukiwania, konsultacje dokumentacyjne itp.

Usługi związane z relacjami z firmami: Promuje zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i oferowanie naszych usług poprzez przeprowadzanie selekcji pracowników. Od 2013 r. “AID Arrabal” posiada agencję pośrednictwa pracy, która ułatwia proces selekcji dla ludzi biznesu.

Promocja stowarzyszeń: szczególne znaczenie ma udział społeczeństwa w zaangażowaniu się w projekty i kolektywne związki z stowarzyszeniami. Zobowiązuje się do łączenia wysiłków i zasobów dostarczających narzędzi informacyjnych i zarządzania

Zasoby informacyjne Mobilność międzynarodowa: wszystkie bazy informacji o stypendiach i kursach językowych, oferty pracy i staże, programy wolontariackie i europejskie.

Szkolenie z zakresu zatrudnienia: program ten dąży do zwiększenia zatrudnienia osób poszukujących pracy poprzez szkolenia, poprawiając i dostosowując ich możliwości. Jest on zaakceptowany przez rząd Andaluzji w celu zapewnienia kształcenia zawodowego w zakresie zatrudnienia

Szkolenie w zakresie nowych technologii komunikacyjnych (sala wykładowa ITC). W celu promowania dostępu obywateli do wykorzystania nowych technologii komunikacyjnych.

Profesjonalne szkolenia zawodowe: ¨Arrabal¨ stal sie ekaspertem w tej dziedzinie ze wzgledu na jego wiedze od 1999.

Szkolenie asocjacyjne, z szerokim zakresem szkoleń skierowanych do sfery społecznej, a zwłaszcza członków stowarzyszeń. Wśród przedmiotów nauczanych jest zarządzanie partnerstwem i planowanie strategiczne, projektowanie i ewaluacja, nowe technologie stosowane w stowarzyszeniach itp.

Mediacja międzykulturowa: działania mające na celu przyciągnięcie imigrantów do zasobów zapobiegawczych.

Działania na rzecz rozwoju społecznego, poprzez Departament Dynamizmu Społecznego: są uruchamiane z wolontariackimi działaniami, takimi jak warsztaty i znajomość języka hiszpańskiego dla imigrantów i inne, które mają związek ze społeczną poprawą naszego środowiska.

AIDEI, firmy wprowadzające: Ma to być skutecznym sposobem promowania integracji społecznej i zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem. To wszystko poprzez procesy, które pomagają im w dostępie do zasobów, zatrudnienia, szkoleń, nowych technologii i promowania osobistej autonomii. AIDEI, spółka, której 100% udziałów należy do “Arrabal AID” zobowiązana jest do otwarcia nowych linii pracy, w których generowane są szanse dla użytkowników naszych programów. www.aidei.es

Innowacje społeczne: Z “Arrabal AID” zaangażowane są eksperymenty i tworzenie nowych modeli pracy w celu ułatwienia, udoskonalenia i rozwiązania problemów społecznych.

NIEKTÓRE Z NASZYCH PROGRAMÓW: Arrabal AID rozwija średnio 50 programów rocznie, w kwestiach zatrudnienia, szkolenia i dynamiki społecznej. Wśród których są:

REINCORPORA de ¨la Caixa¨: Ułatwia integrację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem.Więcej informacji o programie: https://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/reincorpora/reincorpora_es.html

Andalucía Orienta + Acompañamiento a la Inserción: andaluzyjski program zatrudnienia służący poprawie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, skupiających się na programach nauczania, firmach kontaktowych, umiejętnościach społecznych lub rozmowach kwalifikacyjnych. Więcej informacji o programie:
http://www.andaluciaorienta.net

Banco de Tiempo: odzwierciedla zainteresowanie opinii publicznej dzieleniem się ich wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. Jest to niepowtarzalny projekt, wykorzystujący czas jako wymianę waluty, równość praktyczną — jedna godzina dla wszystkich jest taka sama — a wszystkie działania są wyceniane w ten sam sposób. Jest to forma wzajemnego wolontariatu, która jest ceniona w taki sam sposób jak dawanie i przyjmowanie. Oznacza to, że osoby, które normalnie uważane są za pasywnych odbiorców opieki, stają się aktywnymi i cennymi członkami społeczności. Dołącz do projektu Banco del Tiempo: www.facebook.com/bdt.bailenmiraflores

Caixa Proinfancia: Przy wsparciu programu “la Caixa” i jego programu CaixaProinfancia ma to doprowadzić do złamania cyklu przenoszenia ubóstwa od rodziców do dzieci poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości możliwości edukacyjnych. CaixaProinfancia: Poprzez program przeprowadziliśmy kompleksową interwencję zapewniającą dzieciom ich rodzinom, pomoc szkolną, doradztwo, edukację nieformalną i otwarte centra, obozy lub dzielnice miejskie — oprócz pomocy żywnościowej i higieny dzieci, wyposażenie szkół , okularów i aparatów słuchowych. Postępuj zgodnie z wszystkimi działaniami CaixaProinfancia: www.facebook.com/arrabalaid.caixaproinfancia/

Servicio de Acompañamiento Laboral (SAL): skierowana do więźniów i osadzonych ludzi w celu promowania ich dostępu do rynku pracy i integracji społecznej. http://oatpfe.es/seccion=1179&idioma=es_ES

Image for post
Image for post

DO KOGO SA SKIEROWANE NASZE DZIALANIA?

• Ogółu społeczeństwa,

• Młodych,

• Długotrwale bezrobotnych,

• Kobiety z ubogim dostępem do zatrudnienia,

• Bezdomnych,

• Imigrantow z trudnościami w znalezieniu pracy,

• Młodzieży zagrożonej wykluczeniem,

• Osobow pozbawionych wolności,

• Rodzin o minimalnym dochodzie i dziecimi poniżej 16 roku życia.

Image for post
Image for post

ZBIOROWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA (CSR)

Jednostka jest zobowiązana do rozwijania CSR we wszystkich swoich celach, także wewnętrznie. Ponadto możemy liczyć na inne środki, w tym zarządzanie energią, promowanie recyklingu, równość lub skuteczne zarządzanie czasem pracy, które zostały opracowane w naszej firmie w ramach naszego planu strategicznego zawartego w konkretnym dokumencie.

WYPOSAZENIE ARRABAL-AID

Image for post
Image for post

W Maladze, położonej w Calle Dos Aceras nº23–25, 29012, (Málaga) 952 300 500 arrabal@arrabalempleo.org

W Kadyksie, zlokalizowanym przy Avenida la Vid, edificio Espinel n ° 1, 11130, Chiclana de la Frontera, 956 100 015 chiclana@arrabalempleo.org

Nasze obiekty są otwarte dla wszystkich obywateli na działania powiązane z naszą misją, o ile są dostępne. Powinny one być stosowane przez naszą stronę internetową. Jeśli pracujący człowiek, który dokona rezerwacji, musi to zrobić za pośrednictwem witryny sieci Web i serwera Widok klas kalendarza w folderze Centralnym. Kiedy zapewnione są pomieszczenia, zawsze będzie jedna osoba odpowiedzialna za pracę, wyprowadzanie lub szukanie osoby odpowiedzialnej za otwieranie / zamykanie i korzystanie z urządzeń.

Prowadzimy również działalność w innych lokalizacjach oferowanych przez rząd, organizacje społeczne, firmy itp.

Każdy z członków Arrabal-AID musi właściwie i z szacunkiem korzystac z urządzeń i wyposażenia fizycznego organizacji, aby uniknąć szkody. Ponadto jesteśmy zaangażowani w ochronę środowiska, oszczędzając energię i inne.

Image for post
Image for post

Twitter: Arrabal-AID

Facebook: www.facebook.com/arrabalaid/

Youtube: https://www.youtube.com/user/Arrabalaid

Youth: www.yoben.es

International: www.poreuropa-malaga.es

Insertion company: www.aidei.es

Jobs: http://arrabalempleo.agenciascolocacion.com/

Mamy nadzieję, że niniejsza instrukcja pozwoli odpowiedzieć na Twoje pierwsze pytania i posluzy jako dobra motywacja w tej nowej karierze zawodowej.

Image for post
Image for post
Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store