Víta Vás Arrabal AID

Arrabal-AID
Nov 17, 2017 · 10 min read

Sme radi, že Vás spoznávame

Arrabal-AID vás víta v našom tíme a prajeme vám veľa šťastia v tejto novej profesionálnej scéne, dúfame že, budeme rovnako prvotriedny, ako je to možné.

Účelom tejto príručky je poskytnúť vám čo najviac informácii do začlenenia sa do organizácie, ktoré poskytujú návod, kde je možné konzultovať a riešiť pochybnosti s počiatočnými obavami, napríklad, kto sme a čo robíme. Okrem toho budete mať relevantné informácie, ktoré vám pomôžu vo svojich prvých dňoch s nami.

Dúfame, že v tejto novej fáze sa začneme spolu s vami rozvíjať.

Image for post
Image for post

DOKUMENTY A PLATFORMY NA ADRESE:

Webové stránky: www.asociacionarrabal.org

Arrabal stanovy AID: http://asociacionarrabal.org/category/memoria

Výročná správa plus dokumenty a aktualizované informácie.

Strategický plán: http://asociacionarrabal.org/transparencia

Image for post
Image for post

MULTIDISCIPLINÁRNA, KREATÍVNA A SOCIÁLNA SKUPINA

MISIA

Arrabal-AID je združenie sociálnej neziskovej organizácie . Naším poslaním je pracovať na plnej zamestnanosti a sociálneho začlenenia ľudí, najmä tých najzraniteľnejších, a to prostredníctvom sprievodných opatrení a dopadom na sociálne prostredie. Je dôležitá dobrá kvalita starostlivosti o všetkých ľudí, tak, aby ľudia odchádzali od nás spokojní.

VIZIA

Našou víziou je byt organizáciou otvorenou k učeniu a byť odporučenie v okruhu sociálnej a pracovnej organizácie.

HODNOTY

·Zaviazaní k etickému a transparentnému riadeniu.

· Aktívna účasť / role ľudí.

· Profesionalita: kvalitu práce v službách ľudí.

· Udržateľnosť: trvalý vplyv na ľudí a územia.

· Ľudská dôstojnosť — veriť v ľudí bez ohľadu na ich stav.

· Sociálna spravodlivosť. Nerovnosť, chudoba, diskriminácia sú sociálne anomálie.

· Kritická reflexia. Mýlime, učíme sa, ísť vpred, neustále sa zlepšovať a učiť.

· Súdržnosť : naše akcie sú dôkazom našich hodnôt.

· Rešpekt: Neexistuje žiadny jednotný model občianstva alebo rodiny. Rešpektujeme rozmanitosť.

· Naša organizácia je zložená s tímu súdržných, poctivých a angažovaných ľudí.

Image for post
Image for post
2003

Na jar roku 1992 dvaja študenti zo školy sociálnej práce v Malage, José Carlos Montera a Jesús Corrales, začali pracovať na postupe myšlienky Arrabal-AID počas vykonávania tretieho roka v liečebnom centre pre drogovo závislých. Táto myšlienka je založená na odraze, že akékoľvek akcie vykonávané v rámci boja proti sociálnemu vylúčeniu by boli nedokončené, ale predpokladá zamestnanosť (začlenenie práce, integrácia, školenia …) ako centrálnu os sociálnej intervencie, ak je vaším cieľom prinútiť ľudí k plnému občianstvu, pokiaľ ide o právach a povinnostiach. Táto myšlienka sa neskôr stala zriadením AID asociácie (akcie a výskumu pre rozvoj), dnes známa ako Arrabal-AID.

Image for post
Image for post

Aktívne sa podieľali na počiatočnom rozvoji organizácie, okrem svojich predkladateľov, Maite Marquez (sociálny pracovník), José Luis Aguilera (pedagóg), Mariló Pérez (psychológ) a Isabel Pérez študentka sociálnej práce). Asociácia Arrabal AID bola založená od roku 06.7.1992, hoci registrácia a legalizácia nenastala až do októbra toho roka.

V dôsledku vykonanej práce a sieťovej spolupráce s Asociáciou — skupinou “La Calle “ na konci toho istého roka začali sme spoluprácu s Centrom pre zaradenie sociálnej práce “Arrabal” na ulici García Briz (naproti a la Tribuna de los Pobres) aj keď až vo februári 1994, to bolo oficiálne zahájene Arrabal organizáciou.

Image for post
Image for post

O niekoľko mesiacov neskôr sme sa integrovali do siete Araña, celoštátna sieť sociálnych organizácií, ktorá sa usiluje o spoločný cieľ podporovať sociálne a pracovné začlenenie nezamestnaných. Toto začlenenie začne našu cestu ktorá sa začína s otvorením našich aktivít s mladými nezamestnanými ľuďmi a diverzifikáciou služieb: školenie technikov / sociálno-výchovné zásahy s ohrozenými deťmi, informačné služby a dokumentácie o zamestnanie…

Image for post
Image for post

Taktiež máme rozšírenú sieť spolupracujúcich inštitúcií: Krajské riaditeľstvo práce a sociálnych vecí a Generálneho riaditeľstva pre mládež a dobrovoľníckeho predstavenstva, Asociácia pracovníkov / sociálnych / v Malage, INEM v Malage mestská rada prostredníctvom oblasti mládeže a sociálnej starostlivosti. Súčasne sú posilnene spolupráce a akcie vyvinuté s miestnymi a regionálnymi orgánmi.

Image for post
Image for post
Chiclana de la frontera (Cádiz)

Táto spolupráca sa odráža od postupu našich výcvikových programov pre technikov a nezamestnaných (pri voľbe zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti, vedenie združenia v minulosti drogovo závislých osôb …). Výcvik sa zaradil do jedenej z našich hlavných služieb. O tvorenie bolo v roku 2010 v novom sídle, v meste Chiclana de la Frontera (Cádiz).

V priebehu rokov sa táto organizácia vyvíjala pri práci vo všetkých skupinách s problémami v oblasti sociálneho a pracovného zaradenia.

Image for post
Image for post

Od augusta 2013 Arrabal-AID asociácia vykonáva svoju prácu v priestore v centre Plaza Montano pod záštitou mesta Malaga prostredníctvom “Arrabales a Carreteri de la Iniciativa Urban, ktorý sa nachádza v Dos Aceras nº 23–25.

Odporúčame, aby ste si prečítali článok, ktorý napísal jeden zo zakladajúcich členov Jesús Corrales, môžete ho nájsť na webových stránkach. V ňom analyzuje, ako sociálna práca bola prispôsobenia k profesionalizácii neziskového sektora a vývoja sociálnej politiky v posledných rokoch a pripomína základne princípy kariérového poradenstva. Zásady, ktoré buduje asociácia Arrabal-Aid.

NAšA šTRUKTÚRA

AID Arrabal operácie ako sociálne a demokratické entity sa riadia podľa zákona c. 1/2002 o Organike upravujúce právo na združovanie a stanovy účtovnej jednotky.

Z týchto stanov sú dva riadiace orgány, zhromaždenie partnerov a rady.

Riadiaci orgán jeho členovia a partneri zhromaždenia. Členovia a partneri zhromaždenia sa schádzajú najmenej raz za rok na riadnom zasadnutí, a znova aspoň s mimoriadnym zasadnutím. Avšak, stanovy účtovnej jednotky ustanovujú možnosť a postup na zostavenie stretnúť vo výnimočných prípadoch, keď konkrétna situácia vyžaduje. Zostava sa skladá z 40 členov a partnerov.

Na druhej strane, rada sa skladá zo 6 členov / ako vedenie účtovnej jednotky v priebehu roka.

AID Arrabal sa skladá z multidisciplinárneho tímu zloženého z ľudí z rôznych vzdelávacích oblastí. S partnermi / pracovníkmi / mame šťastie, že môžeme zdieľať naše každodenné praktické skúsenosti s dobrovoľníkmi / robotníci / ako vo všeobecne prospešných prác, dobrovoľníkov / Európskych atd.

Image for post
Image for post

ČO ROBÍME?

Arrabal-AID asociácia trvalo ponúka rad služieb určených na krytie komplexne všetkých potrieb pre vzdelávanie, zamestnanosť a sociálnych revitalizačných programov.

Stručne povedané, tieto akcie možno zhrnúť takto:

• Informácie o sociálnych zdrojov a zamestnanosti sú k dispozícii v Malage, trh práce, ponuka práce, informácie pre mládež (bývanie), školenia, štipendiá, prostriedky, samostatnej zárobkovej činnosti, dobrovoľné a spoločenské podujatia prostredníctvom informačných tabúľ, dokumentácia, písania tlač atď …

Miestny bod zamestnanosti. Andalúzska služba zamestnanosti má k miestnej zamestnanosti Point-AID Arrabal k dispozícii pre obyvateľstvo pre postupy týkajúce sa SAE. Tie budú zahŕňať obnovu dopytu po pracovnej sile, konzultácie osobných údajov a pracovných miest. To všetko pomocou počítača inštalovaný s identifikátorom odtlačkov prstov.

  • Orientácia práce ktorá je ponúkaná prostredníctvom individuálnych sedení a workshopov všetko, čo potrebujete pre efektívne hľadanie zamestnania: odborné aspekty a plánovanie kariéry ciele, znalosť zdrojov a trhu, sociálnych zručností pre vyhľadávanie, motivácia, vývoj nástrojov, atď. Ďalej zabezpečujeme vedenie a podporu celého procesu hľadania a udržanie priemyselnej činnosti pracovných príležitostí pre tých, ktorí potrebujú viac pozornosti.
  • Poradenstvo pre samostatnu zárobkovu činnost je jedným z cieľov Arrabal-AID, je navrhovaná ako alternatíva k platenému zamestnaniu. Uprednostňuje realizáciu podnikateľských projektov a motivacia podnikateľov, ktorí nám predstavia svoj podnikateľský nápad. Podpora pri rozvoji obchodných plánov a odpovedať na otázky týkajúce sa dotácií, plánov uskutočniteľnosti, právnej formy, finančné, daňové a inych spúšťacích postupov. Tiez paralelna podpora sociálneho podnikanikania a vytvárania novej metodiky pre prácu s ohrozenými skupinami.

• Oblasť self-orientácie, kde maju ludia zdarma, prístup k počítaču s pripojením na internet na všetko, čo súvisí s hľadaním zamestnania alebo sociálnych zdrojov, ako je prístup k pracovným portálom, vývojové nástroje vyhľadávací dotaz dokumentárne konzultacie, atď.

Firemne vztahy služba, ktorá podporuje nabor ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a ponúka našim službám predvoľby zamestnanca na podnikanie. Od roku 2013, AID Arrabal má prípadne rozmiestnenie agentúry, ktorá uľahčuje proces výberu pre obchodnú klientelu.

  • Propagácia asociáciou, ktorá dáva osobitný význam sociálnej účasti zo záväzku do kolektívnych projektov a súvisiacich združení. Je odhodlaná spojiť svoje úsilie a prostriedky poskytovania informácií a nástroje pre správu.

• Informačné zdroje Medzinárodnej mobility, ktoré poskytujú informácie o štipendiách a jazykových kurzov, pracovných ponúk a stáží, dobrovoľníctve a európskych programov.

• Odborná príprava zamestnanosti, ktorá sa usiluje o zamestnanosť uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom školení, zlepšením a prispôsobujú svoje kapacity. Za týmto účelom má povolenie vlády Andalúzie poskytovať odbornú prípravu pre zamestnanie.

Odborná príprava v nových komunikačných technológií. Podporovať prístup ľudí k technologickému vylúčeniu, využitie nových komunikačných technológií.

  • Odborná príprava pre zamestnanie. Arrabal sa stal, pre svoje odborné znalosti v tejto oblasti od roku 1999, ako referenčná tvár a on-line zdieľa skúsenosti a metodológiu.

• Asociatívny tréning, so širokou škálou tréningu zamerané na sociálnu sféru, a to najmä pre členov združenia. Predmetom sú prostredníctvom riadenia o partnerstve a strategického plánovania, hodnotenie nových technológii použite pre združenia, atď…

• medzikultúrne sprostredkovanie, aktivity, ako preventívne prostriedky prístup k prisťahovalcom.

  • činnosti sociálneho rozvoja, a to prostredníctvom Odboru sociálnej dynamiky, sú z dobrovoľných aktivít, ako workshopy gramotnosti a gramotnosť, španielčina pre prisťahovalcov a ďalšie aktivity, ktoré majú uskutočniť sociálne zlepšenie nášho prostredia.

• AIDEI, integračné podniky, ktoré majú byť efektívny spôsob, ako podporiť sociálnu integráciu a zamestnanosť osôb ohrozených vylúčením. To všetko prostredníctvom procesov, ktoré uľahčujú ich prístup k zdrojom, zamestnanosti, vzdelávania, nových technológií a podpore osobnej autonómie. AIDEI, spoločnosť, ktorej 100% vlastného imania patrí k Arrabal AID a záväzok otvoriť nové smery práce, v ktorých sú príležitosti vytvorené pre / užívateľov / z našich programov. www.aidei.es

  • Sociálne inovácie, Arrabal AID sa zaviazal k experimentovaniu a vytváranie nových pracovných modelov s cieľom uľahčiť, zlepšiť a poskytovať riešenia sociálnych problémov.

NIEKTORÍ Z NAšICH PROGRAMOV

AID Arrabal rozvíjať priemerne 50 programov za rok, v oblasti zamestnania, vzdelávania a sociálnej dynamiky. Medzi ktorými sú:

Image for post
Image for post

REINCORPORA de ¨la Caixa¨: uľahčuje integráciu práce pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením. Prostredníctvom solidárnych akcií prostredníkom medzi podnikmi je potrebné začleniť personál a nezamestnaných ľudí s ťažkosťami pri hľadaní práce.

Ďalšie informácie o programe: https://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/reincorpora/reincorpora_es.html

Image for post
Image for post

Andalucía Orienta + Acompañamiento a la Inserción: Programy Andalúzskej služby zamestnanosti na zlepšenie zamestnanosti nezamestnaných ľudí so zameraním na učebný plán, kontaktnej spoločnosti, sociálnych zručností alebo pohovorov.

Viac informácii: http://andaluciaorienta.net

Image for post
Image for post

• Banco del Tiempo

Vyjadruje záujem verejnosti zdieľať svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti. To je jedinečné v používaní času ako zmenárne, cvičiť rovnosť — jedna hodina je rovnaká pre všetkých — a všetky aktivity sú oceňované rovnakým spôsobom. Je to forma vzájomného dobrovoľníctva, ktorá je ocenená rovnakým spôsobom dávania a prijímania. To znamená, že ľudia, ktorí sú zvyčajne považovaní za pasívnych príjemcov sa stali aktívnymi a sú oceniteľnými členmi komunity.

Zapojte sa do projektu Banco del Tiempo: www.facebook.com/bdt.bailenmiraflores

Image for post
Image for post

Caixa Proinfancia: Con el respaldo de la Obra Social ”la Caixa” program, ktorý si kladie za cieľ prelomiť kruh prenosu chudoby z rodičov na deti zabezpečením prístupu ku kvalitným vzdelávacím príležitostiam.

Sledujte všetky činnosti CaixaProinfancia: www.facebook.com/arrabalaid.caixaproinfancia/

CaixaProinfancia. Prostredníctvom programu, sme vykonali rozsiahly zásah poskytujúci deťom a ich rodinám, podporu školskeho servisu, poradenstvo, neformálne vzdelávanie a voľný čas — v otvorených centrách, kempoch alebo mestských štvrtiach, plus podpora pre potraviny a hygienu deti, školské potreby, okuliare a audiofóny.

Image for post
Image for post

Servicio de Acompañamiento Laboral (SAL): určené pre väzňov a podmienečne prepustených ľudí, podporovať ich vstup na trh práce a sociálnu integráciu.

Informácie o projekte: http://oatpfe.es/seccion=1179&idioma=es_ES

Image for post
Image for post

KTO JE PRE NAšE AKTIVITY?

· Široká verejnosť.

· Mladi.

· Dlhodobo nezamestnaní ľudia.

· Ženy s nesprávnym prístupom k zamestnaniu.

· Bezdomovci.

· Imigranti ktorí majú problémy s hľadaním práce.

· Mládež ohrozenia sociálnym vylúčením a z školského neúspechu.

· Osoby zbavene slobody.

· Rodiny s minimálnymi príjmami a deťmi mladšími ako 16 rokov.

Image for post
Image for post

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOŤ

Naša spoločnosť sa zaviazala k rozvoju spoločenskej zodpovednosti vo všetkých svojich cieľoch, ale aj vo vnútri podniku. Medzi druhu polovicu patrí hospodárenie s energiou, propagácia recyklácie, rovnosť alebo efektívna správa pracovnej doby, ktoré boli vyvinuté v našej spoločnosti v rámci nášho strategického plánu obsiahnutého v konkrétnom dokumente.

ZARIADENIA Arrabal –AID

Image for post
Image for post

V Malage, ktoré sa nachádza v ulici Dos Aceras nº23–25, 29012, (Málaga) 952 300 500 arrabal@arrabalempleo.org

V Cádizu, ktoré sa nachádza v Avenida la Vid, edificio Espinel nº1, 11130, Chiclana de la Frontera, 956 100 015 chiclana@arrabalempleo.org

Naše zariadenia sú bezplatné pre činnosti, ktoré súvisia s naším poslaním, za predpokladu ich dostupnosti. K tomu je potrebné nájsť naše činnosti prostredníctvom našich internetových stránok. Ak je človek zaneprázdnený prácou tak musí urobiť rezerváciu prostredníctvom internetových stránok cez zložku kalendár.

Tiež rozvíjame naše aktivity na iných miestach poskytnutých vládou ,sociálnymi organizáciami, firmami, atd.

Každý jeden z členov Arrabal-AID musí vykonať bezpečnostné opatrenie na používanie fyzických zariadení a vybavenia organizácie, aby sa zabránilo zranenie alebo poškodenie. Okrem toho sme sa zaviazali k životnému prostrediu, čím sa šetrí energia z iných nevyhnutných zdrojov.

Image for post
Image for post

NAšE WEB STRÁNKY

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFFoDpadVi6YEuDz8kiW4wA

Twitter: https://twitter.com/ArrabalAID

Facebook: https://www.facebook.com/arrabalaid/

Webová stránka: www.asociacionarrabal.org

Portál so zdrojmi pre mladých ľudí: www.yoben.es

Medzinárodné zdroje: www.poreuropa-malaga.es

Empresa de inserción: www.aidei.es

Agentúra pre zamestnanosť:: http://arrabalempleo.agenciascolocacion.com/

Image for post
Image for post

Neváhajte sa nás pýtať na všetky otázky, ktoré sú o našej práci a organizácii. Spočiatku majte trochu pochopenie, ako organizujeme a čo robíme, ale rýchlo sa prispôsobíme.

Dúfame, že táto príručka poslúžila ako odpoveď na vaše otázky a počiatočné obavy a ako dobra motivácia v tejto novej profesionálnej kariére.

VITAJTE :)

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store