Всі ми сприймаємо та інтерпретуємо світ через символи. У глухо-німих — це мова жестів є ще морзянка, дорожні знаки, тварини теж користуються певною сигнальною системою. В результаті розвитку неокортексу, тонконосі мавпи, якими є ми з вами, досягли певного рівня абстракції та говорять різними мовами. Мова — це спосіб описати світ через знаки. Є стіл і він різний — дерев’яний, круглий, металевий, та ми кажемо — це стіл, і всі згодні. Мова — це керунок у просторі та часі. Спосіб пізнання та інтерпретації світу. Тому важливо те, якою мовою говориш. Наприклад, українська робить дівчат сексульнішими, а російська тупо вбиває незалежно від статі.

Like what you read? Give Артем Зелений a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.