Як використовувати соціальні медіа в піарі

Пару років тому підготував короткий висутуп на політичній конференції про використання соціальних мереж. Пройшло три роки, а презентація досі актуальна.

Знайомтесь

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.