ทดลองใช้ Google Cloud Platform สมัครใช้งานฟรี 1 ปี รับ $300 เครดิต

ในช่วงที่มีเวลาว่างนี้ ขอถือโอกาศจะมาแนะนำการสมัครใช้งาน cloud platform ของ google (GCP) ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย ทั้งทำเป็น server เสมือน ที่เราอยากจะทำระบบอะไรก็สร้างไว้บนcloud นั้นเลย หรือเราจะทำการทดสอบ web หรือสร้าง web service อะไรบางอย่างก็สามารถทำได้ แม้กระทั่งใช้ในการศึกษาของน้องๆนักศึกษาก็นับว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะนำไปใช้งานได้ฟรีๆ

เริ่มสมัคร Google Cloud Platform (GCP)

ในการสมัครใช้งานครั้งแรกให้เข้าไปที่ https://cloud.google.com/free เพื่อสมัครใช้งานกันก่อน

จะเห็นจากรูปว่า เป็นหน้าสำหรับ free tier ของ GCP เพื่อให้เราลงทะเบียนใช้งานคลิก TRY IT FREE

หลังจากนั้นจะเข้ามาหน้าให้เลือกข้อมูลเบื้องต้น และแนะนำผลิตภัณฑ์อย่างย่อ หลักๆ คือเราสามารถใช้งานได้ฟรี 1 ปี พร้อมมีเครดิตให้ 300 credits ให้เราจับจ่ายใช้สอยในการสร้าง instance vm, app และเข้าถึงเครื่องไม้เครื่องมือบริการอื่นอีกมากมาย

ให้เราใส่ประเทศที่เราอยู่ การสมัครรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ GCP และสุดท้ายเป็นการยอมรับข้อกำหนดหรือไม่ อันนี้เราก็กรอกตามความเหมาะสมของเราได้เลย ว่าเราต้องการรับข่าวสารหรือไม่ แล้วก็เลือกว่าเรายอมรับข้อกำหนดของ CGP เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปกันเลย

ในหน้านี้เราจำเป็นต้องใส่ข้อมูลการชำระเงิน บัตรเครดิต/เดบิต (จำเป็นต้องกรอก ระบบจะทดลองตัดเงิน ประมาณ 40 บาท และคืนให้เราใช้ฟรี) ถ้าเราเคย add บัตรเครดิต หรือ เดบิต ไว้จ่ายเงินซื้อบริการต่างๆของ google ก่อนหน้านี้อยู่แล้วเช่นซื้อ app ใน play store ก็ไม่จำเป็นต้องสร้างวิธีชำระเงินใหม่ สามารถเลือกของเดิมที่เคยสร้างไว้ได้เลย

ทดสอบตัดเงินจากบัตรของ Google
ยกเลิกการตัดเงินจากบัตรของ Google

หลังจากเสร็จขั้นตอนการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะเข้ามาหน้านี้เป็นอันเสร็จสิ้นการสมัคร ต่อไปมาเริ่มต้นการใช้งานเบื้องต้นกันต่อเลย

ใช้งาน GCP เบื้องต้น

เริ่มต้นใช้งาน Compute Engine ด้วยการสร้าง VM Instance ขึ้นมาให้ไปที่ Compute Engine > อินสแตนซ์ VM > เลือก สร้าง

ตัวอย่างการกำหนดค่าอินสแตนซ์

name : instance-test
region : singapore <- เลือกตามความเหมาะสม
zone : asia-southeast1-a <- เลือกตามต้องการ
cpu : microcpu <- เลือกตามประเภทงานที่ต้องการใช้ (ในที่นี้เพื่อ test เลือกขนาดเล็กที่สุด)
Disk image: Ubuntu 18.04 LTS
Firewall : allow HTTP <-
ในตัวอย่างนี้จะทดสอบ web server เลือก allow http

จากนั้นคลิกปุ่มสร้าง instance ขึ้นมา

หลังจากคลิกปุ่มสร้าง instance เรียบร้อยเราก็จะได้ instance-test ของเราขึ้นมาพร้อมใช้งาน โดยมี Public IP ที่ได้มาใช้คือ 35.197.152.178 ต่อไปเราจะมาลองทดสอบเครื่องที่เราได้สร้างขึ้นโดยตรงแถบเชื่อมต่อ->คลิกเลือก SSH

จะเข้ามาที่หน้า terminal หรือ linux shell ของเรา ลองเช็คเวอร์ชั่น โดยใช้คำสั่ง cat /etc/os-release ก็จะแสดงเวอร์ชั่นของ linux ที่เราเลือกไว้ตอนสร้าง instance ก็คือ Ubuntu 18.04 LTS นั่นเองครับ

ทำการติดตั้ง nginx เพื่อจะทำการรัน web server บน instance ที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วลองทดสอบเข้าไปที่ IP instace-test ของเรา

เข้าหน้าเพจได้เรียบร้อย

บทความนี้เป็นการแนะนำเพื่อสมัครและทดสอบใช้งานเบื้องต้นที่ compute engine เราสามารถศึกษาและใช้งานได้ตามความต้องการ ทั้ง apache , tomcat หรือ mysql เพื่อใช้สร้าง website สร้าง database หรือในส่วนของการสร้าง app และอื่นๆ ซึ่งในระบบ google cloud platform นั้นยังมีบริการอีกมากมายให้เราเลือกใช้งานในช่วงใช้งานฟรีนี้ก็เป็นโอกาศดีที่จะได้ลองเล่นลองทดสอบบริการ google ถ้าถูกใจก็ค่อยสมัครเสียเงินต่อไปได้ในภายภาคหน้าครับ

  Ariyapong Wimolnoch

  Written by

  Science learner. Game player. Tech user. Make some fun story.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade