ทดลองใช้ Google Cloud Platform สมัครใช้งานฟรี 1 ปี รับ $300 เครดิต

ในช่วงที่มีเวลาว่างนี้ ขอถือโอกาศจะมาแนะนำการสมัครใช้งาน cloud platform ของ google (GCP) ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย ทั้งทำเป็น server เสมือน ที่เราอยากจะทำระบบอะไรก็สร้างไว้บนcloud นั้นเลย หรือเราจะทำการทดสอบ web หรือสร้าง web service อะไรบางอย่างก็สามารถทำได้ แม้กระทั่งใช้ในการศึกษาของน้องๆนักศึกษาก็นับว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะนำไปใช้งานได้ฟรีๆ

เริ่มสมัคร Google Cloud Platform (GCP)

ในการสมัครใช้งานครั้งแรกให้เข้าไปที่ https://cloud.google.com/free เพื่อสมัครใช้งานกันก่อน

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
ทดสอบตัดเงินจากบัตรของ Google
Image for post
Image for post
ยกเลิกการตัดเงินจากบัตรของ Google
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

ใช้งาน GCP เบื้องต้น

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
เข้าหน้าเพจได้เรียบร้อย

Written by

Science learner. Game player. Tech user. Make some fun story.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store