Niemiecka destrukcja zjednoczonej Europy

Cały kontynent europejski a w szczególności Unia Europejska oraz tworzące ją państwa mają ogromny problem z niekontrolowaną falą uchodźców a wręcz z dopiero się rozpoczynającą kolejną wędrówką ludów. Rozwiązaniem owego problemu nie może być jednak doraźne działanie w postaci narzucenia tzw. kwot uchodźców. Zarówno na forum unijnym, jak i na szczeblu krajowym wszyscy muszą się pochylić nad potrzebą kompleksowych rozwiązań i koniecznie analizy dotychczasowych wydarzeń.

Wnioski niestety będą przykre, szczególnie dla naszej zachodniej cywilizacji, tak bardzo przecież walczącej o prawa człowieka. Jak wyliczali już dawno naukowcy i ekonomiści z różnych krajów, cywilizacja zachodu byłaby w stanie nie tylko wyżywić Afrykę, ale i doprowadzić ją do odpowiednich standardów gospodarczych, wręcz do jej samodzielności. Afryka bez głodu, chorób i nędzy? Tak, to możliwe, tylko po co? Ani USA, ani Europa nie są tym zainteresowane, gdyż nie potrzebują kolejnej konkurującej z nimi gospodarki.

Zachodnia cywilizacja w obronie praw człowieka

Zakładając realność założeń i wyliczeń naukowców i ekonomistów, śmiało można przyjąć, że postulowane przez niektóre środowiska w Europie pomysły, by pomoc przenieść właśnie w rejon pochodzenia potrzebujących, są co najmniej właściwe i realne.

Pomijając kwestie jak zorganizować taką pomoc i zostawiając ją ekspertom, ciekawszą może okazać się analiza dlaczego doszło do obecnej sytuacji a tym samym jak się ustrzec i zapobiegać podobnym wydarzeniom na przyszłość. Wyróżnić tu można 3 podstawowe i pewne elementy, jakie zaistniały:

Całość opracowania dostępa w portalu Sztab.org: http://sztab.org/europa-wg-merkel-czyli-ciche-wypelnianie-niemieckiego-hymnu/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.