Niemieckie błędne koło bezpieczeństwa

Dzisiejsze (2 stycznia 2016 r.), internetowe wydanie Deutsche Welle informuje, iż Niemcy chcą zacieśnić współpracę ze służbami specjalnymi państw trzecich. Jest to pokłosie niedoszłych, sylwestrowych zamachów terrorystycznych w Monachium.

W artykule Szef niemieckiego MSW naciska na nasilenie współpracy z tajnymi służbami z zagranicy Andrzej Pawlak przytacza m.in. słowa niemieckiego ministra spraw wewnętrznych Thomasa de Maizière:

W sytuacji utrzymującego się poważnego stanu zagrożenia zamachami w Niemczech, w przyszłości „trzeba będzie dużo ściślej niż do tej pory współpracować ze służbami bezpieczeństwa innych państw”

Autor zaznacza także, iż niemieckie działanie jest „potrzebą chwili”. Czy faktycznie niemieckie służby bezpieczeństwa chcą działać tylko doraźnie? Czy czasem nie mamy pewnego rodzaju konfliktu interesów nie linii niemieckie służby — niemiecka polityka oraz niemieckie a obce służby i interes tych państw?

Całość artykułu dostępna na łamach portalu Sztab.org: http://sztab.org/niemieckie-bledne-kolo-bezpieczenstwa/

Like what you read? Give Artur J. Dubiel a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.