Image for post
Image for post

Editura Seneca și RFI România lansează emisiunea „Eco-periscop” care intră în programul postului de radio în fiecare marți, de la ora 13.10. „Eco-periscop” este o emisiune de interviuri pe teme de mediu realizate de Anastasia Staicu. Primul interviu a fost difuzat marți, 3 martie.

Editura Seneca nu este doar prima editură verde din România, ci și o editură care face mai mult decât cărți de filosofie și de ecologie. Misiunea editurii de a informa și a conștientiza publicul cu privire la teme de mediu continuă cu parteneriatul incheiat cu RFI pentru lansarea emisiunii „Eco-periscop”.

Anastasia Staicu intervievează cercetători, analiști, artiști…

Asociatia SNK

Home of Seneca Anticafe, Editura Seneca, Seneca Ecologos

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store