Karo Kilfeather

Karo Kilfeather

Always thinking, except right before speaking. @aspiringkaro