โค้ดชุดแรก res.send()
Prajak jaikam
21

โอ ใช่ครับ พอดีตอนเขียนคิดอยู่ว่าจะเขียนเต็มเขียนย่อดี เลยมึนๆ

แก้แล้วนะครับ ขอบคุณที่ท้วงมาครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.