Forførens dagbog er let tilgængelig og en god bog
Kaj Schougaard
12

Reading Kirkegaard in the (updated) Original Language

Jeg købte den i en boghandel på Vesterbrogade i fredags.

;-)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.