Hoş geldin SosyalUp

Aykut Kadir Kurt
Nov 8, 2017 · 2 min read

İnsan bu kadar güzel bir gelişmeyi aktarırken söze nasıl başlayacağını kestiremiyor. Bazen, böyle özel gelişmeler insanı çok heyecanlandırıyor. Ben bu haberi aldığımda birçok insanın da benimle birlikte aynı heyecanı hissettiğine eminim. Hoş geldin SosyalUp!

“Sosyal girişimciliği ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini kurumsal kimliğinin bir parçası haline getirip 250’den fazla STK için toplamda 3,5 milyon TL bağış yapılmasını sağlayan Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Türkiye’nin sosyal fayda odaklı ilk iletişim platformu olan SosyalUp’ı tanıttı. SosyalUp, STK’lar, sosyal girişimler, akademisyenler, sivil girişimler ve gönüllüleri kapsayan büyük bir ekosistem için haber, nitelikli içerik, iletişim ve etkileşim ihtiyaçlarını karşılıyor.”

Bankalararası Kart Merkezi’nin bugüne kadar yapmış oldukları bu platformun da hızla büyüyeceği konusunda bize ışık tutuyor. Finansal teknolojiler için hazırladıkları kitapları vakıf ve derneklere bağış karşılığında ulaştıran bir kurumdan bahsediyoruz. Sosyal faydanın ne demek olduğunu sonuna kadar kanıksamış, yenilikçi bir kurum. Tahmin ediyorum ve diliyorum ki sivil toplum, sosyal girişimcilik ve sosyal fayda konusunda da bize güzel, yeni yayınlar hazırlayacaklardır. Bu yayınlar toplumumuzdaki yanlış algıları yok ederek olaylara doğru şekilde bakmamızı sağlayacaktır.

Sosyal girişimcilere genelde herkes büyük bir sempati ile bakar fakat destekleme konusunda o kadar istekli olmazlar. Az biraz yalnız kalır bu güzel insanlar. Kendi menfaatleri için çalışmadıkları için de inatlarının kırılması zordur. Yaşadığı dünyayı daha iyiye taşımaya çalışan bir insanı öyle kolay yıldıramazsınız. Desteklerseniz gücü çarpan etkisiyle yayılacaktır. SosyalUp bu yüzden çok önemli bir oluşum. Diğer kurumlarımıza da örnek olacağına eminim. Bizleri böyle bir kültür daha ilerilere taşıyacak. Bu işin arkasında Soner Canko ve güzel ekibi var. Gölün başına geçip bu maya tutacak diyen bir insandan bahsediyoruz.

Pek çok detay var, sizi şuraya davet edeyim; http://sosyalup.net/sosyal-girisimlerin-iletisim-platformu-sosyalup-tanitildi/ Sosyal fayda odaklı yaklaşımlarımız bizim ve gelecek nesillerimizin daha iyi bir dünyada yaşamamıza sebep olacak. Bu anlamda Bankalararası Kart Merkezi’nin değerli ekibine teşekkürü borç bilirim.

Sabahattin Ali eşi Aliye Hanıma yazdığı mektuplarından birinde şöyle der;

“Dünyada hayatın bir tek manası varsa o da sevmektir. Hatta mukabele edilmesini bile beklemeden sadece sevmek. Başka bir insanı bahtiyar edebilmek, kendini bahtiyar edebilmekten daha güç fakat daha insancadır. Bugün böyle düşünenlere saf, hatta enayi derler. Fakat ne derlerse desinler, biz kalbimizin ve kafamızın doğru bulduğu şeyleri etrafın ne dediğine bakmadan yapmalıyız.”

Hayatta olan ve olmayan, sosyal faydayı hayatımızın her alanına yaymaya çalışan güzel insanlara minnet ve sevgiyle…

More From Medium

Top on Medium

Top on Medium

Apr 5 · 6 min read

11.9K

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade